Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
Zendings en evangelisatiecommissie Zendings en evangelisatiecommissie


De Zending en Evangelisatie commissie (ZEC)
Visie van de commissie
Onze gemeente heeft niet alleen een boodschap voor onze eigen gemeenteleden, maar voor de hele wereld, dit vanuit de opdracht: zoals deze verwoord is in Markus 16: 15: En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen.....; vanuit deze boodschap  wil onze gemeente aandacht hebben voor  zending en evangelisatie.  Vanuit de kerkenraad is er een orgaan van bijstand gevormd, de zendings- en evangelisatie commissie, welke aan deze opdracht nadere invulling  geeft.
Missie
Nederland is een zendingsland, want miljoenen Nederlanders kennen Christus niet. Velen van hen wonen in onze straat of behoren tot onze kennis, vrienden- en familiekring. De zendings- en evangelisatiecommissie heeft het doel om rand- en buiten kerkelijken te bereiken met de boodschap van het Evangelie en probeert hen bij het gemeenteleven te betrekken
Dit alles vanuit de liefde van God voor de mensen. Door het zenden van Zijn Zoon naar deze wereld, mogen ook wij Zijn liefde doorgeven door in ons dorp activiteiten te ondersteunen, te ontwikkelen en aan deel te nemen, dit alles op een wijze die past bij gegeven omstandigheden en situaties.
De zending in Nederland en wereldwijd van harte te ondersteunen door bekendheid aan haar werk te geven binnen de gemeente en het zendingswerk van middelen te voorzien voor haar werk.
Invulling  geven aan deze visie en missie wordt gedaan door::
Aandacht  te besteden aan het evangelisatiewerk in onze eigen gemeente om mensen die niet of niet meer in de kerk komen (weer) in contact te brengen met het Evangelie. Een middel wat hiervoor gebruikt wordt  binnen onze gemeente is de Vakantie Bijbel Week (vbw); Binnen Zijderveld wordt dit werk opgepakt door een commissie welke onder verantwoordelijkheid valt van de ZEC, maar verder zelfstandig invulling geeft aan dit stukje gemeentewerk. Er zijn binnen de gemeente ook vele vrijwilligers die rondom de vbw staan met hun gebeden en het daadwerkelijk meehelpen met de uitvoering hiervan. De ZEC ondersteunt  waar zij kunnen het vbw en financiert  mede de kosten die hieraan verbonden zijn.Het vbw wordt binnen het dorp breed gedragen en is een duidelijk evangelisatie middel ook voor niet-en randkerkelijken

Door het meedoen aan en het zelf organiseren van activiteiten buiten de kerk, om een sfeer van vertrouwen  proberen op te bouwen  met buiten(rand)kerkelijken en zo proberen de medemens  te wijzen op Gods Liefde voor ieder mens.(denk bijvoorbeeld aan een actie voor de voedselbank).
Het organiseren van een gemeente-avond  welke in het teken kan staan van de IZB of GZB.
Het is verder de bedoeling dat bij nieuw ingekomen gemeenteleden een kennismakingsbezoek wordt afgelegd en dat bij die gelegenheid onder andere de gemeentegids  en eventueel een evangelisatieblad wordt overhandigd.  Als door de nieuw ingekomen(en)  belangstelling wordt getoond voor het geloof  bekijken hoe  hier verdere invulling  aan gegeven kan worden.Het ondersteunen  van evangelisatiecursussen zoals de alfa-cursus; dit in samenwerking met de buurgemeenten. Contactpersoon voor de alpha cursus is Ina Ruitenburg (ina.ruitenburg@casema.nl).
Het verspreiden van evangelisatielectuur door het bezorgen van de Paas en Kerst-echo (IZB) waarbij toegevoegd een uitnodiging voor de diensten welke gehouden worden rondom deze feestdagen.
Verspreiden van het dagboekje Ëen hand vol koren” (GZB)
Aandacht geven voor de postzegelactie van de GZB.
Deelnemen aan activiteiten georganiseerd door onze eigen gemeente.
Ondersteunen en onderhouden van contacten met mensen die worden uitgezonden vanuit de Gemeente; een voorbeeld hiervan is Marije Puper, welk als gemeentelid werkzaam was in Namibië.
Informatiebladen
Door de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) worden bladen uitgegeven met informatie over het zendingswerk wereldwijd. Voor de GZB is dit het blad Alle Volken, dit blad verschijnt 4 x per jaar aan leden en donateurs. Voor meer informatie: www.gzb.org.
De Inwendige Zendingsbond (IZB) is gericht op het evangelisatiewerk in Nederland. Tijding is het kwartaalblad voor de IZB voor leden; Lichtspoor is een blad welke bedoeld is voor de ouderen in de gemeente; daarnaast verschijnt het blad Echo twee maal per jaar. Voor meer informatie: www.izb.nl.
Dagboek “Een Handvol Koren“
Elk jaar geeft de GZB een dagboek uit: Een Handvol Koren. Iedere (dag)pagina biedt twee overdenkingen: één die zich prima leent voor persoonlijke bezinning of overdenking in gezinsverband en één voor jongeren. De meditaties worden samengesteld door predikanten, zendingswerkers en door mensen die bij het jeugd- en jongerenwerk betrokken zijn. Elke schrijver stelt overdenkingen samen voor twee weken naar aanleiding van een Bijbelgedeelte of thema. Het dagboek is te bestellen bij de zendings- en evangelisatiecommissie.
Zendingsbusje
Bij de uitgang van de kerk hangt een zendingsbusje. De opbrengst van dit busje is bestemd voor de IZB en GZB.
Postzegels en oude ansichtkaarten
Als commissie hebben wij ook een postzegel- en kaartenactie. Hiervoor staat bij in de kleine zaal van het Kerkelijk Centrum een doos waarin oude postzegels, geboortekaartjes, rouwbrieven en ansichtkaarten kunnen worden gedaan ten behoeve van de GZB. Van harte aanbevolen! 
Informatie
Voor meer informatie over de zendings- en evangelisatiecommissie kunt u contact opnemen met de voorzitter
Esther Lukassen. 0345-642290
 
Samenstelling zending en evangelisatie commissie:
Esther Lukassen-Oskam (voorzitter)
Arwin van Herk, (penningmeester)
Annika Maaijen-Kemkes
Geerdine Bok-Lobbezoo.
Kees v d Lee
Trudie de Gans-Kooijman. 

 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 16-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 23-06-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 25-06-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 30-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 07-07-2024 om 09:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 08-07-2024 om 20.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 14-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 21-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 04-08-2024 om 09:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.