PKN
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
Welkom zondag morgen Welkom zondag morgen
Welkom.
Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente van Zijderveld. Fijn dat u/jij  een kijkje bij ons komt nemen! Wij nodigen u uit om op uw gemak eens rond te kijken op onze site. Als u/jij op de links klikt is er een schat aan informatie te vinden over onze gemeente. De gevonden informatie heeft tot doel om het geloof te versterken. Wij geloven dat de gemeente van Christus een boodschap heeft die letterlijk van levensbelang is.

Kerkdienst online in beeld en geluid: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2113-Hervormde-Gemeente-Zijderveld

Voor de collecten van de diaconie en kerkvoogdij is nu online een mogelijkheid via Givt
Zo willen we u de mogelijkheid geven om uw giften te kunnen geven.

instructiefilm Givt


Kerkdiensten vanaf D.V. 6 oktober 2020
Met ingang van oktober mogen we maximaal 30 mensen in de kerk hebben. Voor het deelnemen aan de kerkdiensten kunnen u en jullie zich digitaal of telefonisch aanmelden.  Iedere week moet apart aangemeld worden, dat kan van maandagochtend tot en met vrijdagmiddag 12.00 u. Digitaal: kerkdienst@hervormdzijderveld.nl   of tel. 0345-642259.
U dient zich aan te melden voor de ochtend- of avonddienst en aan te geven met hoeveel personen de dienst bezocht wordt. Er mogen een aantal personen meezingen tijdens de dienst, Deze personen zitten in de voorste 2 banken en het liturgisch centrum. U of jullie kunnen hiervoor uitgenodigd worden; het kan ook aangegeven worden tijdens de digitale of telefonische aanmelding. 
Vaste aanwezigen
Iedere dienst zijn aanwezig: 1 dominee, 4 kerkenraadsleden verdeelt over de 3 ambten, 1 organist en 1 koster
                                                                                                                                             
Op verzoek van bezoekers van de kerkdienst zal er gelegenheid worden geboden voor opvang in de crèche. Via de kerkvoogdij wil Sanne van Duuren dit oppakken. Dus voor de duidelijkheid: als er geen verzoek komt is er ook geen crèche.Ochtenddienst  6 Dec 2020

Preekboekje

Afkondigingen

Psalm 108: 1
Mijn hart, o Hemelmajesteit,
Is tot Uw dienst en lof bereid.
'k Zal zingen voor den Opperheer;
'k Zal psalmen zingen tot Zijn eer.
Gij, zachte harp, gij schelle luit,
Waakt op; dat niets uw klanken stuit';
'k Zal in den dageraad ontwaken,
En met gezang mijn God genaken.


Stil gebed
Votum & Groet

Psalm 34: 1,2
Ik loof den HEER, mijn God;
Mijn zang klimm' op naar 't hemelhof;
Mijn mond zing' eeuwig tot Zijn lof,
Om mijn gelukkig lot.
Mijn ziel, loof d' Opperheer;
't Zachtmoedig volk zal 't straks verstaan,
Door vreugd met u zijn aangedaan,
En juichen tot Zijn eer.


Komt, maakt God met mij groot;
Verbreidt, verhoogt, met hart en stem,
Den nooit volprezen naam van Hem,
Die ons behoedt in nood.
Ik zocht in mijn gebed
Den HEER, ootmoedig met geween;
Hij heeft mij in angstvalligheên
Geantwoord, mij gered.


Tien geboden

Psalm 25: 2
HEER, ai, maak mij Uwe wegen,
Door Uw woord en Geest bekend;
Leer mij, hoe die zijn gelegen,
En waarheen G' Uw treden wendt,
Leid mij in Uw waarheid, leer
IJv'rig mij Uw wet betrachten;
Want Gij zijt mijn heil, o HEER,
'k Blijf U al den dag verwachten.


Lezing 1e gedeelte formulier

Weerklank 113:1
O kom, o kom, Immanuel,
verlos uw volk, uw Israel,
herstel het van ellende weer,
zodat het looft uw naam, o Heer!
Wees blij, wees blij, o Israel!
Hij is nabij, Immanuel!

Gebed

Schriftlezing: Exodus 14:30 – 15:21
30) Zo verloste de HEERE Israël op die dag uit de hand van de Egyptenaren. En Israël zag de Egyptenaren dood aan de oever van de zee liggen.
31) Toen zag Israël de machtige hand die de HEERE tegen de Egyptenaren gekeerd had, en het volk vreesde de HEERE en geloofde in de HEERE en in Mozes, Zijn dienaar.

Lofzang van Mozes
1) Toen zongen Mozes en de Israëlieten dit lied voor de HEERE. Zij zeiden: Ik zal zingen voor de HEERE, want Hij is hoogverheven! Het paard en zijn ruiter heeft Hij in de zee geworpen.
2) De HEERE is mijn kracht en lied, Hij is mij tot heil geweest. Dit is mijn God, Hem verheerlijk ik; de God van mijn vader, Hem roem ik.
3) De HEERE is een Strijder, HEERE is Zijn Naam.
4) De wagens van de farao en zijn leger heeft Hij in de zee geworpen. De besten van zijn officieren zijn verdronken in de Schelfzee.
5) De watervloeden hebben hen bedolven, zij zijn als een steen in de diepten gezonken.
6) Uw rechterhand, HEERE, was heerlijk in macht; Uw rechterhand, HEERE, verpletterde de vijand.
7) In Uw grote majesteit wierp U terneer wie tegen U opstonden. U zond Uw brandende toorn, die hen als stoppels verteerde.
8) Door de adem van Uw neus is het water opgehoopt, de stromen stonden als een dam, de watervloeden zijn gestold in het hart van de zee.
9) De vijand zei: Ik achtervolg hen, haal hen in, deel de buit. Mijn verlangen wordt aan hen vervuld, ik trek mijn zwaard, mijn hand roeit hen uit.
10) Maar U hebt met Uw adem geblazen, de zee heeft hen bedolven. Zij zonken als lood in machtige watermassa's.
11) Wie is als U onder de goden, HEERE? Wie is als U, verheerlijkt in heiligheid, ontzagwekkend in lofzangen, U Die wonderen doet?
12) U strekte Uw rechterhand uit, en de aarde verzwolg hen.
13) U leidde in Uw goedertierenheid dit volk, dat U verlost hebt. U leidde hen zachtjes door Uw kracht naar Uw heilige woning.
14) De volken hebben het gehoord, zij sidderden, angst heeft de inwoners van Filistea aangegrepen.
15) Toen werden door schrik overmand de stamhoofden van Edom. De machthebbers van Moab greep huivering aan. Al de inwoners van Kanaän smolten weg van angst.
16) Op hen viel verschrikking en angst. Door de grootheid van Uw arm verstomden zij als een steen, terwijl Uw volk, HEERE, erdoorheen trok, terwijl dit volk, dat U verworven hebt, erdoorheen trok.
17) U zult hen brengen en hen planten op de berg die Uw eigendom is, Uw vaste woonplaats, die U gemaakt hebt, HEERE, het heiligdom, Heere, dat Uw handen gesticht hebben.
18) De HEERE zal regeren voor eeuwig en altijd!
19) Want het paard van de farao, met zijn strijdwagen en zijn ruiters, waren in de zee gekomen, en de HEERE had het water van de zee over hen terug doen vloeien. Maar de Israëlieten gingen op het droge, midden in de zee.
20) Mirjam, de profetes, de zuster van Aäron, nam een tamboerijn in haar hand, en al de vrouwen gingen achter haar aan, met tamboerijnen en in reidans.
21) Toen zong Mirjam hun ten antwoord: Zing voor de HEERE, want Hij is hoogverheven! Het paard en zijn ruiter heeft Hij in de zee geworpen.

Lukas 1: 46-55 
De lofzang van Maria
46) En Maria zei: Mijn ziel maakt de Heere groot,
47) en mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker,
48) omdat Hij heeft omgezien naar de nederige staat van Zijn dienares. Want zie, van nu aan zullen alle geslachten mij zalig spreken,
49) want Hij Die machtig is, heeft grote dingen aan mij gedaan en heilig is Zijn Naam.
50) En Zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over hen die Hem vrezen.
51) Hij heeft een krachtig werk gedaan door Zijn arm. Hij heeft hen die hoogmoedig zijn in de gedachten van hun hart, uiteengedreven.
52) Hij heeft machtigen van de troon gestoten en nederigen heeft Hij verhoogd.
53) Hongerigen heeft Hij met goede gaven verzadigd en rijken heeft Hij met lege handen weggezonden.
54) Hij heeft het opgenomen voor Israël, Zijn knecht, door aan Zijn barmhartigheid te denken,
55) zoals Hij gesproken heeft tot onze vaderen, tot Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid.

Weerklank 113:3
O kom, o kom, Gij Oriënt,
en maak uw licht alom bekend;
verjaag de nacht van nood en dood,
wij groeten reeds uw morgenrood.
Wees blij, wees blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!

Verkondiging

Psalm 111: 1,4
Looft, Hallelujah, looft den HEER!
Mijn ganse hart verheft Zijn eer;
Ik zal Zijn naam en grootheid prijzen;
'k Zal, met d' oprechten onderling
Vereend, in hun vergadering
En raad, Hem plechtig eer bewijzen.


Hij heeft de kracht Zijns werks getoond
Aan 't volk, waarbij Hij gunstrijk woont;
Hij gaf, ten hunnen nutt' en voordeel,
Hun d' erve van het heidendom.
Des HEEREN werken zijn alom
En altoos waarheid, recht en oordeel.

Dankgebed en voorbede

Lofzang van Maria vers 3
Hoe heilig is Zijn naam!
Laat volk bij volk te zaâm
Barmhartigheid verwachten;
Nu Hij de zaligheid,
Voor die Hem vreest, bereidt,
Door al de nageslachten.

Zegen


Collecte

1e Diaconie
2e Kerk
3e Maandelijkse extra collecteAls u nieuwe items wilt plaatsen kunt u die mailen naar         website@hervormdzijderveld.nl

Heeft u iets wat u in de Zaaier geplaats wilt hebben, mailen naar  zaaier@hervormdzijderveld.nl
Wet    A.V.G.
www.hervormdzijderveld.nl/privacyverklaring

 
terug
 
 

Creche
datum en tijdstip 06-12-2020 om 9:00
meer details

Collectebonnen verkoop
datum en tijdstip 07-12-2020 om 19.00
meer details

Catechisatie Follow Me 12 t/m 15
datum en tijdstip 07-12-2020 om 19:00
meer details

Catechisatie Follow Me Next 16 t/m 19 plus
datum en tijdstip 07-12-2020 om 20:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 13-12-2020 om 9:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 14-12-2020 om 20.00
meer details

Vrouwenkring
datum en tijdstip 16-12-2020 om Vanaf 9.45 uur koffie en thee, 10.00 uur beginnen we.
meer details

Creche
datum en tijdstip 20-12-2020 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 25-12-2020 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 27-12-2020 om 9:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.