PKN
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
Welkom zondag morgen Welkom zondag morgen
Welkom.
Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente van Zijderveld. Fijn dat u/jij  een kijkje bij ons komt nemen! Wij nodigen u uit om op uw gemak eens rond te kijken op onze site. Als u/jij op de links klikt is er een schat aan informatie te vinden over onze gemeente. De gevonden informatie heeft tot doel om het geloof te versterken. Wij geloven dat de gemeente van Christus een boodschap heeft die letterlijk van levensbelang is.

Kerkdienst online in beeld en geluid: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2113-Hervormde-Gemeente-Zijderveld

Voor de collecten van de diaconie en kerkvoogdij is nu online een mogelijkheid via Givt
Zo willen we u de mogelijkheid geven om uw giften te kunnen geven.

instructiefilm Givt

Kerkdiensten
 De kerkenraad heeft een wijziging aangebracht voor het uitnodigen van personen tijdens de kerkdiensten. I.v.m. de coronamaatregelen mogen er max. 60 personen in de kerk aanwezig zijn. 
De wijziging is als volgt: Voor het deelnemen aan de kerkdiensten kunnen u en jullie zich digitaal of telefonisch aanmelden.  Iedere week moet apart aangemeld worden, dat kan van maandagochtend tot en met vrijdagmiddag 12.00 u. Digitaal: kerkdienst@hervormdzijderveld.nl   of tel. 0345-642259.
U dient zich aan te melden voor de ochtend- of avonddienst en aan te geven met hoeveel personen de dienst bezocht wordt.                                                                                                                                                Er mogen 4 of 5 personen meezingen tijdens de dienst. U of jullie kunnen hiervoor uitgenodigd worden; het kan ook aangegeven worden tijdens de digitale of telefonische aanmelding.  U en jullie worden toegelaten tot de kerkdienst op volgorde van aanmelding. Discussie over de aanmelding is niet mogelijk.
Met ingang van zondag 26 juli krijgen de jongeren van 12 t/m 25 jaar, om de 14 dagen, voorrang tijdens de avonddienst. (uiteraard dienen ook zij zich aan te melden)   De kerkenraad wil deze groep jongeren de ruimte geven elkaar te blijven ontmoeten in de kerk en ze zo betrokken te laten blijven bij de gemeente.    Naast de jongeren zullen er ook ouderen worden toegelaten om het getal 60 in de kerk vol te krijgen.
Wanneer er niet voldoende aanmeldingen zijn voor de kerkdiensten zullen gemeenteleden telefonisch benaderd worden om de diensten te bezoeken. 

Ochtenddienst  20Sep 2020

Afkondigingen

Psalm 96:1
Zingt, zingt een nieuw gezang den HEERE;
Zing, aarde, zing dien God ter ere;
Looft 's HEEREN naam met hart en mond;
Vermeldt Zijn heil op 't wereldrond;
Dat dag aan dag Zijn roem vermeêre.

Votum en groet

Psalm 27:3
Och, mocht ik, in die heilige gebouwen,
De vrije gunst, die eeuwig Hem bewoog,
Zijn lieflijkheid en schonen dienst aanschouwen!
Hier weidt mijn ziel met een verwond'rend oog.
Want God zal mij, opdat Hij mij beschutt',
In ramp en nood versteken in Zijn hut;
Mij bergen in't verborgen van Zijn tent,
en op een rots verhogen uit d' ellend'.

Geloofsbelijdenis

Psalm 32:4
Gij zijt mij, HEER, ter schuilplaats in gevaren;
Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren;
G' Omringt me, daar Gij mij in ruimte stelt,
Met blij gezang, dat mijn verlossing meldt.
Mijn leer zal u, o mens, naar't recht doen hand'len,
En wijzen u den weg dien gij zult wand'len;
Ik zal u trouw verzellen met mijn raad,
Terwijl mijn oog op u gevestigd staat.

Gebed

Schriftlezing: Johannes 4:15-18; 28-30; 39-42; 
15) De vrouw zei tegen Hem: Heere, geef mij dat water, opdat ik geen dorst meer zal hebben en niet hier hoef te komen om te putten.
16) Jezus zei tegen haar: Ga heen, roep uw man en kom hier.
17) De vrouw antwoordde en zei tegen Hem: Ik heb geen man. Jezus zei tegen haar: U hebt terecht gezegd: Ik heb geen man,
18) want vijf mannen hebt u gehad en die u nu hebt, is uw man niet; dat hebt u naar waarheid gezegd.

28) De vrouw nu liet haar waterkruik staan en ging weg naar de stad en zei tegen de mensen:
29) Kom, zie Iemand Die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb; zou Híj niet de Christus zijn?
30) Zij dan gingen de stad uit en kwamen naar Hem toe.

Het geloof van de Samaritanen
39) En velen van de Samaritanen uit die stad geloofden in Hem om het woord van de vrouw, die getuigde: Hij heeft alles tegen mij gezegd wat ik gedaan heb.
40) Toen dan de Samaritanen bij Hem gekomen waren, vroegen zij Hem bij hen te blijven, en Hij bleef daar twee dagen.
41) En er kwamen er nog veel meer tot geloof, vanwege Zijn woord,
42) en zij zeiden tegen de vrouw: Wij geloven niet meer om wat u zegt, want wijzelf hebben Hem gehoord en weten dat Híj werkelijk de Zaligmaker van de wereld is, de Christus.

1 Petrus 1 vers 17-22;
17) En als u Hem als Vader aanroept Die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heeren, gedurende de tijd van uw vreemdelingschap,
18) in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is,
19) maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam.
20) Hij is wel van tevoren gekend, vóór de grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard omwille van u.
21) Door Hem gelooft u in God, Die Hem opgewekt heeft uit de doden en Hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn.
22) Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de Geest, tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar vurig lief uit een rein hart,

Psalm 22:11
Verlos mij van den leeuw, die woedt en tiert;
Verhoor mij, HEER, en red mij van 't gediert',
Dat, sterk van hoorn, rondom mij henen zwiert;
Mij staat naar't leven,
Dan word Uw naam door mij met roem verheven;
'k Zal Uwen lof
Mijn broederen vertellen;
'k Heb, in Uw huis bij al mijn metgezellen,
Dan prijzensstof.

Lezing 2e gedeelte formulier H.A.

Psalm 22:13
Ik loof eerlang U in een grote schaar,
En, wat ik U beloofd' In't heetst gevaar,
Betaal ik, op het heilig dankaltaar,
Bij die U vrezen,
't Zachtmoedig volk zal rijk verzadigd wezen,
Ten dis geleid.
Wie God zoekt, zal Hem prijzen.                   
Zo leev' Uw hart, door 's hemels gunstbewijzen,
In eeuwigheid!

Viering H. Avondmaal 
Weerklank 333:2
Neem en eet, ontvang zijn brood.
Hij heeft zich voor u gegeven.
Neem en drink, u wordt genood:
Laat de wijn u zijn ten leven,
Hij vergoot voor u zijn bloed,
Spreekt u vrij en geeft u moed.

Weerklank 333:6
Tot de hoge hemel dringt
ons gezang met blijde klanken,
waar, door engelen omringd,
alle zaligen Hem danken,
zingen hun halleluja
voor zijn liefd’ op Golgotha.

Dankgebed

Psalm 103:1
Loof, loof den HEER, mijn ziel, met alle krachten;
Verhef Zijn naam, zo groot, zo heilig t' achten;
Och of nu al, wat in mij is, Hem preez'!
Loof, loof, mijn ziel, den Hoorder der gebeden;
Vergeet nooit één van Zijn weldadigheden;
Vergeet ze niet; 't is God, die z' u bewees.

Zegen

Collecte:

1e Diaconie
2e Kerk
3e Avondmaalscollecte voor Opendoors

Draaiboek viering Heilig Avondmaal in de Hervormde gemeente te Zijderveld
In verband met geldende maatregelen rondom het coronavirus zal de viering van het Heilig Avondmaal in aangepaste vorm plaats vinden.
Voorbereiding:
Er zullen vooraf kleine plastic bekertjes en bordjes worden aangeschaft.
In de Zaaier wordt in de 2 weken voorafgaand aan de viering van het Heilig Avondmaal een kort bericht geplaatst over de wijze waarop de viering zal plaats vinden. De viering van het Heilig Avondmaal zal plaats vinden in de ochtenddienst en in de avonddienst (voortzetting en dankzegging voor Heilig Avondmaal). Op deze wijze kunnen we zoveel mogelijk gemeenteleden de gelegenheid geven om deel te nemen aan het Heilig Avondmaal.
Voorafgaand aan de dienst zullen de koster en leden van de kerkenraad de bekertjes wijn en bordjes met brood klaar zetten in de banken. Dit zal ook gebeuren voorafgaand aan de avonddienst.  Er  zal in iedere bank voldoende wijn en brood worden geplaatst.
De viering van het Heilig Avondmaal:
De gemeente kan zich zoals nu gebruikelijk opgeven via de mail en per telefoon om de dienst bij te wonen. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen gemeenteleden die wel en niet aan het Heilig Avondmaal gaan. Dit zal in de praktijk betekenen dat er maximaal 60 kerkgangers aanwezig kunnen zijn waarvan een deel aan het Heilig Avondmaal zal aangaan.
Door de predikant zal zoals gebruikelijk het 2e deel van het Avondmaalsformulier worden gelezen.
Vlak voordat de predikant vanaf de kansel naar beneden komt om de avondmaalstafel klaar te maken zal hij  een korte uitleg geven over de wijze van het houden van het Heilig Avondmaal. Daarin zal hij benoemen:
  • dat de gemeente op haar plaats mag blijven zitten tijdens de viering
  • dat de gemeenteleden die het Heilig Avondmaal willen vieren dit kunnen doen door gebruik te maken van de wijn en brood die in de banken klaar staan.
  • dat het Heilig Avondmaal door iedereen tegelijkertijd zal worden genuttigd.
Het klaarmaken van de avondmaalstafel zal gebeuren door de predikant samen met 2 kerkenraadsleden. De predikant zal tijdens de bediening van het Heilig Avondmaal achter de tafel staan met het gezicht richting de gemeente. De beide kerkenraadsleden zullen elk aan de zijkant van de tafel gaan zitten om zo voldoende afstand tussen elkaar en de predikant te waarborgen. Op de avondmaalstafel staan extra bordjes met brood en bekertjes wijn. (geeft zichtbare verbinding met de gemeenteleden en kunnen worden gebruikt als er in de banken extra brood/wijn nodig is.
Voordat het stil gebed aan de avondmaalstafel plaats vind, vraagt de predikant of iedereen die het Heilig Avondmaal wil vieren is voorzien van brood en wijn. Indien nodig kan er door de kerkenraadsleden brood en wijn worden gebracht als dit niet voldoende aanwezig is.
Na het stil gebed vindt de viering plaats van het Heilig Avondmaal waarbij de predikant zoals gebruikelijk eerst het brood breekt waarop de gemeenteleden in de banken het brood eten en na het schenken van de wijn daar ook de wijn drinken.
Na de viering van het Heilig Avondmaal:
Na de viering van het Heilig Avondmaal zal door de predikant worden medegedeeld dat in de avonddienst de voortzetting en dankzegging op het Heilig Avondmaal zal plaatsvinden en zal hij de gemeente uitnodigen om in de avonddienst ook gebruik te maken van de mogelijkheid om het Heilig Avondmaal te vieren, als dat niet mogelijk was in de ochtenddienst. Na het stil gebed zal de predikant samen met de beide kerkenraadsleden de tafel toedekken en zal de dienst worden voorgezet zoals dit normaal gesproken ook gebeurt.
Voor de zegen aan het einde van de dienst zal de predikant aan de gemeenteleden mededelen dat de lege bordjes en bekertjes in banken mogen blijven staan en na de dienst zullen worden opruimt.


Als u nieuwe items wilt plaatsen kunt u die mailen naar         website@hervormdzijderveld.nl

Heeft u iets wat u in de Zaaier geplaats wilt hebben, mailen naar  zaaier@hervormdzijderveld.nl
Wet    A.V.G.
www.hervormdzijderveld.nl/privacyverklaring

 
terug
 
 

Creche
datum en tijdstip 20-09-2020 om 9:00
meer details

Vrouwenkring
datum en tijdstip 30-09-2020 om vanaf 9.45 uur koffie en thee. 10.00 uur beginnen we.
meer details

Creche
datum en tijdstip 04-10-2020 om 9:00
meer details

Collectebonnen verkoop
datum en tijdstip 05-10-2020 om 19.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 11-10-2020 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 18-10-2020 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 25-10-2020 om 9:00
meer details

Vrouwenkring
datum en tijdstip 28-10-2020 om Vanaf 9.45 uur koffie en thee, 10.00 uur beginnen we.
meer details

Creche
datum en tijdstip 01-11-2020 om 9:00
meer details

Collectebonnen verkoop
datum en tijdstip 02-11-2020 om 19.00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.