Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
Welkom zondagmorgen Thema Welkom zondagmorgen Thema
Welkom.
Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente van Zijderveld. Fijn dat u/jij  een kijkje bij ons komt nemen! Wij nodigen u uit om op uw gemak eens rond te kijken op onze site. Als u/jij op de links klikt is er een schat aan informatie te vinden over onze gemeente. De gevonden informatie heeft tot doel om het geloof te versterken. Wij geloven dat de gemeente van Christus een boodschap heeft die letterlijk van levensbelang is voor iedereen.

Kerkdienst in beeld en geluid: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2113-Hervormde-Gemeente-Zijderveld
   Oekraïne 
Voor informatie van Kerk in Actie over hulpverlening aan Oekraïne zie de website https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/
 
De veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid heeft een website gelanceerd waar individuen en organisaties die hulp willen verlenen aan Oekraïne terecht kunnen. https://www.zhzveilig.nl/oekraine/                                                                                                                                        

Als u nieuwe items wilt plaatsen kunt u die mailen naar         website@hervormdzijderveld.nl

Heeft u iets wat u in de Zaaier geplaats wilt hebben, mailen naar  zaaier@hervormdzijderveld.nl   
Inleidende muziek

Afkondigingen


OTH 363 Breng ons samen
U roept ons samen als kerk van de Heer,
verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

(Refrein)
Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

U roept ons samen voor Woord en gebed,
als deel van uw kerk wereldwijd.
Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het geheim,
om samen uw kerk en van Christus te zijn.
(Refrein)

Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader maak ons één!
Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader maak ons één!
(Refrein 2x)

Stil gebed, votum en groet
 
Psalm 25 vers 2 en 6
HEER’, ai, maak mij Uwe wegen
door Uw woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G' Uw treden wendt:
leid mij in Uw waarheid, leer
ijv'rig mij Uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil, o HEER’,
'k blijf U al den dag verwachten.

Wie heeft lust den HEER’ te vrezen,
't allerhoogst en eeuwig goed?
God zal Zelf zijn Leidsman wezen,
leren hoe hij wand'len moet.
't Goed, dat nimmermeer vergaat,
zal hij ongestoord verwerven,
en zijn Godgeheiligd zaad
zal 't gezegend aard'rijk erven.

Tien geboden (Lotte Maaijen)

WK 486 ‘k Heb geloofd en daarom zing ik
'k Heb geloofd en daarom zing ik,
 daarom zing ik van genâ,
 van ontferming en verlossing
 door het bloed van Golgotha.
 Daarom zing ik U, die stervend
 alles, alles hebt volbracht.
 Lam Gods, dat de zonde wegneemt,
 Lam van God, voor ons geslacht!

'k Heb geloofd, en daarom hoger
 hoger dan Kalvarie's top,
 zie ik boven lucht en wolken,
 hogepriester, tot U op.
 Die in ’s hemels tabernakel
 voor Gods aanschijn t' allen tijd
 als haar hoofd van zijn gemeente
 strijdend bidt en biddend strijdt.

'k Heb geloofd in U, wien d' aarde
 met haar doornen heeft gekroond,
 maar die nu, gekroond met ere,
 aan Gods rechterzijde troont.
 U, aan wiens doorboorde voeten
 eenmaal in het gans heelal,
Heer, daarboven en hier beneden,
 alle knie zich buigen zal.

 Ja, 'k geloof en daarom zing ik,
 daarom zing ik, U ter eer,
 's werelds Heiland, Hogepriester,
 aller heren Opperheer.
 Zoon van God en Zoon des mensen,
 o, kom spoedig in uw kracht
 op des hemels wolken weder!
 Kom, Heer Jezus, kom! Ik wacht.

Gebed

Schriftlezing uit: Handelingen 8: 26-39 (Anita Middelkoop)
Filippus en de kamerheer
26 En een engel van de Heere sprak tot Filippus en zei: Sta op en ga naar het zuiden, de weg op die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, die eenzaam is. 27 En hij stond op en ging op weg; en zie, een Ethiopiër, een kamerheer en een machtig heer van de kandakè, de koningin van de Ethiopiërs, die heel haar schatkist beheerde en gekomen was om in Jeruzalem te aanbidden, 28 keerde terug, en hij zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. 29 En de Geest zei tegen Filippus: Ga ernaartoe en voeg u bij deze wagen. 30 En Filippus snelde ernaartoe, hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zei: Begrijpt u ook wat u leest? 31 Maar hij zei: Hoe zou ik dat kunnen, als niemand mij de weg wijst? En hij verzocht Filippus op de wagen te klimmen en bij hem te komen zitten. 32 En het schriftgedeelte dat hij las, was dit: Hij is als een schaap naar de slachting geleid en zoals een lam stemmeloos is bij de scheerder, zo doet Hij Zijn mond niet open. 33 In Zijn vernedering is Zijn oordeel weggenomen en wie zal over Zijn geslacht vertellen? Want Zijn leven wordt van de aarde weggenomen. 34 En de kamerheer antwoordde Filippus en zei: Ik vraag u, over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf of over iemand anders? 35 En Filippus deed zijn mond open en, uitgaande van dat Schriftwoord, verkondigde hij hem Jezus. 36 En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water. En de kamerheer zei: Kijk, daar is water; wat verhindert mij gedoopt te worden? 37 En Filippus zei: Als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei: Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. 38 En hij liet de wagen stilhouden, en zij daalden beiden af in het water, zowel Filippus als de kamerheer, en hij doopte hem. 39 En toen zij uit het water opgekomen waren, nam de Geest van de Heere Filippus weg; en de kamerheer zag hem niet meer, want hij vervolgde zijn weg met blijdschap.

2 Timotheüs 3: 14-17
14 Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt, 15 en u van jongs af de heilige Schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof dat in Christus Jezus is. 16 Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, 17 opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.

OTH 472 Van A tot Z:
A van almachtig,
B van Bevrijder,
C is van Christus, Gezalfde van God.
D is van Dienaar,
E is van eeuwig,
F van Formeerder, Hij schiep het heelal.

G van gekruisigd,
H is van hoeksteen,
I van Immanuël, God is met ons.
J is van Jezus,
K is van Koning,
L van zijn liefde, die Hij aan mij toont.


(Refrein)
Van A tot Z
Bent U de hoogste Heer.
Alfa, Omega en zoveel meer.
Oneindig groot
is ook uw heerschappij
U bent het einde voor mij!
 

M van Messias,
N is van ned'rig,
O is van opstanding,
P van Profeet.
Q van I.Q.:  onze God is de slimste.
R is van rots en
S is van schild.
(Refrein)
T is van toevlucht, een veilige haven,
U van uniek,
Verlosser is V.
W is de weg,
X voor eXtra bijzonder.
IJ voor IJzersterk,
Z van Zoon van God.
(Refrein 2x)


Inleiding op het thema: ‘De bijbel van A tot Z’ (Dirk Oskam)

Collectes:
1e Diaconie (bestemming Operatie Mobilisatie) ; 2e Kerk

Psalm 138 vers 2
Door alUw deugden aangespoord, 
hebt GijUw woord 
en trouwverheven. 
Gij hebtmijn ziel op haar gebed 
verhoord,gered, 
haar krachtgegeven. 
Al 's aardrijksvorsten zullen, HEER’, 
Uw lof en eer 
alomdoen ho – ren,
wanneerderede van Uw mond 
op 't wereldrond 
hunklinktin d' oren. 


Verkondiging met het thema: ‘De bijbel van A tot Z’


WK 277  Een rijke schat van wijsheid 1, 2 en 5
Een rijke schat van wijsheid
schonk God ons in zijn Woord.
Heb moed, gij die op reis zijt,
want daarmee kunt gij voort.
Gods woord is ons een licht,
en elk die in vertrouwen
daarnaar zijn leven richt,
die zal erin aanschouwen
des Heren aangezicht.


God opent hart en oren,
opdat wij in geloof
zijn roepstem zouden horen,
voor and're stemmen doof.
Gods woord gordt mensen aan,
om zonder te versagen
het smalle pad te gaan
en stil het kruis te dragen
achter hun Heiland aan.                          

O Gij die wilt ontmoeten
wie vragen naar uw wil,
zie hoe wij aan uw voeten
zitten en luist'ren stil.
Geef dat tot U, o Heer,
't Woord van uw welbehagen
niet ledig wederkeer',
maar dat het vrucht mag dragen,
uw grote naam ter eer.

 

Dankgebed en voorbeden

WK 208 vers 1 en 3 Wij leven van de wind
Wij leven van de wind
die aanrukt uit den hoge
en heel het huis vervult
waar knieën zijn gebogen,
die doordringt in het hart,
in de verborgen hof,
en uitbreekt in een lied
en opstijgt God ten lof.


Wij teren op het woord,
het brood van God gegeven,
dat mededeelzaam is
en kracht geeft en nieuw leven.
Dus zeg en zing het voort,
geef uit met gulle hand
dit manna voor elk hart,
dit voedsel voor elk land.


Zegen

Samenzang: Laat heel de wereld het zien (OTH 382)
Laat heel de wereld het zien,
maak de volk’ren weer blij
door de kracht van zijn stem.
Heuvels en dalen breek uit!
Kom en juich, zing het luid!
Klap je handen voor Hem!

Refrein
Liefde en recht zal Hij brengen op aard’,
een eeuwige heerschappij.
In onze hand ligt een tweesnijdend zwaard.
’t Woord van de waarheid maakt vrij.
Het maakt vrij.

Laat heel de wereld het zien,
maak gevangenen vrij,
breng de eenzamen thuis.
Heel satans bolwerk stort neer,
door ’t gebed tot de Heer,
door de kracht van het kruis.
(Refrein)

Laat heel de wereld nu staan
vol ontzag voor zijn naam,
zing het lied dat Hem eert.
Wees niet meer stil, zeg het voort
tot de wereld het hoort:
Jezus regeert!
(Refrein)

U/jij bent van harte uitgenodigd om in het ‘Kerkelijk Centrum’ met elkaar nog wat koffie, thee of fris te drinken. Welkom!


Wet    A.V.G.
www.hervormdzijderveld.nl/privacyverklaring

beleidsplan 2022-2025
terug
 
 
 
 

Jeugdvereniging Daniël
datum en tijdstip 05-02-2023 om 20.00
meer details

Catechisatie Follow Me 12 t/m 15
datum en tijdstip 06-02-2023 om 19:00
meer details

Catechisatie Follow Me Next 16 t/m 19 plus
datum en tijdstip 06-02-2023 om 20:00
meer details

Gesprekskring
datum en tijdstip 07-02-2023 om 20.15 u.
meer details

Meisjesclub 'Het Mosterdzaadje'
datum en tijdstip 08-02-2023 om 18.30
meer details

Jongensclub "Jedidja "
datum en tijdstip 08-02-2023 om 18.30 u.
meer details

Tienerclub " GEEF HET DOOR "
datum en tijdstip 09-02-2023 om 19:30
meer details

Vrouwenkring
datum en tijdstip 15-02-2023 om 10.00 u.
meer details

Bijbelkring
datum en tijdstip 15-02-2023 om 20.00 u.
meer details

Jeugdvereniging Daniël
datum en tijdstip 19-02-2023 om 20.00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.