Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
Welkom hemelvaart Welkom hemelvaart
Welkom.
Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente van Zijderveld. Fijn dat u/jij  een kijkje bij ons komt nemen! Wij nodigen u uit om op uw gemak eens rond te kijken op onze site. Als u/jij op de links klikt is er een schat aan informatie te vinden over onze gemeente. De gevonden informatie heeft tot doel om het geloof te versterken. Wij geloven dat de gemeente van Christus een boodschap heeft die letterlijk van levensbelang is voor iedereen.

Kerkdienst in beeld en geluid:  https://kerkdienstgemist.nl/stations/2113-Hervormde-Gemeente-Zijderveld

   Oekraïne 
Voor informatie van Kerk in Actie over hulpverlening aan Oekraïne zie de website https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/
 
De veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid heeft een website gelanceerd waar individuen en organisaties die hulp willen verlenen aan Oekraïne terecht kunnen. https://www.zhzveilig.nl/oekraine/                                                                                                                                        

Als u nieuwe items wilt plaatsen kunt u die mailen naar         website@hervormdzijderveld.nl

Heeft u iets wat u in de Zaaier geplaats wilt hebben, mailen naar  zaaier@hervormdzijderveld.nl   

Zijderveld
Orde voor de eredienst van
19 mei 2024, 09:30 uur
Eerste Pinksterdag

Voorganger: ds. J. de Wit, Jaarsveld
Organist: . . . . . . . . . .

Mededelingen van de kerkenraad

Voorzangen: 
Weerklank 192
Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods kindren zijn. Halleluja!

Weerklank 439: 1, 3, 4
Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta,
Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. 
Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga,
zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta.
Ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij.
Heer, ik bid U, blijf mij nabij.


Heer, U bent mijn kracht, de Rots waarop ik bouw.
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart.
En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer;
zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los.

Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd
en in uw vergeving leef ik nu.


Vader van het leven, ik geloof in U.
Jezus, de Verlosser, wij hopen steeds op U.
Kom hier in ons midden, Geest van liefd' en kracht,
U die via duizend wegen ons hier samen bracht;
en op duizend wegen zendt U ons weer uit,
om het zaad te zijn van Gods rijk.


Weerklank 214
Eens zal op de grote morgen
klinken het bazuingeschal,
dan zal Jezus wederkomen
als de Rechter van 't heelal.
Wie zal op die grote morgen
buigen voor die majesteit?
Wie zal op die grote morgen
vluchten voor die heerlijkheid?

Eens zal op de grote morgen
't mensdom zwijgen eindlijk stil:
dan zal Jezus Christus vragen:
“Wat deed u om mijnentwil?”
Wie zal op die grote morgen
buigen voor die majesteit?
Wie zal op die grote morgen
vluchten voor die heerlijkheid?

Eens zal op de grote morgen
Jezus' macht worden erkend:
dan zal ieder mens beseffen
dat Gods Woord geen leugens kent.
Wie zal op die grote morgen
buigen voor die majesteit?
Wie zal op die grote morgen
vluchten voor die heerlijkheid?

Gelegenheid voor stil gebed

Votum en groet

Psalm 98: 2, 3
Hij heeft gedacht aan Zijn genade,
Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt.
Dit slaan al 's aardrijks einden gade,
nu onze God Zijn heil om schenkt.
Juich dan den HEER met blijde galmen,
gij ganse wereld, juich van vreugd.
Zing vrolijk in verheven psalmen
het heil, dat d' aard' in 't rond verheugt.

Doet bij uw harp de psalmen horen,
uw juichstem geev' den HEERE dank!
Laat klinken door uw tempelkoren
trompetten en bazuingeklank!
Dat 's HEEREN huis van vreugde druise
voor Isrels groten Opperheer,
de zee met hare volheid bruise,
de ganse wereld geev' Hem eer.

Wetslezing uit Galaten 5

Psalm 81: 1, 2, 3
Zingt nu blij te moê
't machtig Opperwezen
enen lofzang toe!
Om ons heilgenot
worde Jakobs God
met gejuich geprezen.

Zingt een psalm en geeft
trommels aan de reien;
Wat in Isrel leeft
roep' Zijn grootheid uit.
Harp en zachte luit
moet Zijn roem verbreien.

't Blij bazuingeschal
klink' in Isrels oren.
Doe nu overal
deze maar verstaan:
" 't Feest der nieuwe maan,
't feestuur is geboren!"

Gebed

Bijbellezing:
Jesaja 61: 1 – 3; Handelingen 2: 1 – 13; 37 – 47

Jesaja 61:1 De Geest van de Heere HEERE is op Mij,
omdat de HEERE Mij gezalfd heeft
om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen.
Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart,
om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen
en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis;
2 om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de HEERE
en de dag van de wraak van onze God;
om alle treurenden te troosten;
3 om aangaande de treurenden van Sion te beschikken dat hun gegeven zal worden
sieraad in plaats van as,
vreugdeolie in plaats van rouw,
een lofgewaad in plaats van een benauwde geest,
opdat zij genoemd worden eiken van de gerechtigheid,
een planting door de HEERE, om Hem te verheerlijken.

Handelingen 2:1 En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen.
2 En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten.
3 En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen.
4 En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.
5 Nu woonden er Joden in Jeruzalem, godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn.
6 Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken.
7 En zij waren allen buiten zichzelf en verwonderden zich, en zij zeiden tegen elkaar: Zie, zijn het niet allen Galileeërs die daar spreken?
8 En hoe kunnen wij hen dan horen, eenieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn?
9 Parthen, Meden en Elamieten en zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Kappadocië, Pontus en Asia,
10 Frygië, Pamfylië, Egypte, en de streken van Libië, dat bij Cyrene ligt, alsook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten,
11 Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken.
12 En zij waren allen buiten zichzelf en raakten in onzekerheid, en de één zei tegen de ander: Wat wil dit toch zeggen?
13 Anderen zeiden spottend: Zij zijn vol zoete wijn.

37 En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannenbroeders?
38 En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.
39 Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal.
40 En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen aan met de woorden: Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht!
41 Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt; en ongeveer drieduizend zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd.
42 En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden.
43 En er kwam vrees over iedereen; en er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan.
44 En allen die geloofden, waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk;
45 en zij verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen, naar dat ieder nodig had.
46 En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen, en terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en in eenvoud van hart;
47 en zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden, aan de gemeente toe.

Psalm 67: 2, 3
De volken zullen U belijden,
o God, U loven al te zaâm.
De landen zullen zich verblijden
en juichen over Uwen Naam.
Volken zult Gij rechten,
hunne zaak beslechten
in rechtmatigheid;
volken op deez' aarde,
die Uw arm vergaarde,
die Gij veilig leidt.

De volken zullen, HEER, U loven;
o HEER, U loven altemaal,
Die d' aarde vruchtbaar maakt van boven
dat z' ons op haar gewas onthaal'.
God is ons genegen;
onze God geeft zegen
Hij, die alles geeft,
Hij zal zijn geprezen,
Hem zal alles vrezen,
wat op aarde leeft.

Prediking n.a.v. Handelingen 2: 1
Thema: Het jubeljaar is aangebroken!

Weerklank 586
't Is feest vandaag, 't is pinksterfeest,
wij staan in vuur en vlam,
want Hij, die bij ons is geweest,
werkt verder aan zijn plan.

Wij weten het nu zonneklaar:
al ging Hij van ons heen,
wat Hij beloofd heeft, maakt Hij waar;
wij zijn niet meer alleen.

Wij gaan op weg, de wereld rond,
er is geen houden aan.
De woorden gaan van mond tot mond,
voor ieder te verstaan.

De wonderen zijn om ons heen,
ze waaien op de wind.
't Is feest vandaag, voor iedereen:
een nieuwe tijd begint!

Dankgebed en voorbeden

Psalm 89: 7, 8
Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort!
Zij wandlen, HEER, in 't licht van 't Goddlijk aanschijn voort;
zij zullen in Uw Naam zich al den dag verblijden;
Uw goedheid straalt hun toe; Uw macht schraagt hen in 't lijden,
Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen,
maar Uw gerechtigheid hen naar Uw woord verhogen.

Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht;
Uw vrije gunst alleen wordt d' ere toegebracht.
Wij steken 't hoofd omhoog en zullen d' eerkroon dragen
door U, door U alleen, om 't eeuwig welbehagen.
Want God is ons ten schild in 't strijdperk van dit leven
en onze Koning is van Isrels God gegeven.

Zegen

Weerklank 212: 1, 4, 6 
Eens, als de bazuinen klinken,
uit de hoogte, links en rechts,
duizend stemmen ons omringen,
ja en amen wordt gezegd,
rest er niets meer dan te zingen,
Heer, dan is uw pleit beslecht.

Als de graven openbreken
en de mensenstroom vangt aan
om de loftrompet te steken
en uw hofstad in te gaan:
Heer, laat ons dan niet ontbreken,
want de traagheid grijpt ons aan.

Van die dag kan niemand weten,
maar het woord drijft aan tot spoed,
zouden wij niet haastig eten,
gaandeweg Hem tegemoet,
Jezus Christus, gist'ren, heden,
komt voor eens en komt voor goed!

Collecten
Collectegeld kunt u overmaken naar de rekeningen:
diaconie: NL13RABO 0358 4154 03 
kerkbeheer: NL34 RABO 0335 3449 33 

* * *
 
Wet    A.V.G.
www.hervormdzijderveld.nl/privacyverklaring

beleidsplan 2022-2025
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 19-05-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 21-05-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 26-05-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 02-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 09-06-2024 om 09:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 10-06-2024 om 20.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 16-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 23-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 30-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 07-07-2024 om 09:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.