PKN
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
Welkom zondagmorgen Welkom zondagmorgen
Welkom.
Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente van Zijderveld. Fijn dat u/jij  een kijkje bij ons komt nemen! Wij nodigen u uit om op uw gemak eens rond te kijken op onze site. Als u/jij op de links klikt is er een schat aan informatie te vinden over onze gemeente. De gevonden informatie heeft tot doel om het geloof te versterken. Wij geloven dat de gemeente van Christus een boodschap heeft die letterlijk van levensbelang is voor iedereen.

Kerkdienst in beeld en geluid: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2113-Hervormde-Gemeente-Zijderveld

Kerkdiensten.
Op dit moment mogen we maximaal 60 mensen in de kerk hebben. Voor het deelnemen aan de kerkdiensten kunnen u en jullie zich digitaal of telefonisch aanmelden.  Iedere week moet apart aangemeld worden, dat kan van maandagochtend tot en met vrijdagmiddag 12.00 u. Digitaal: kerkdienst@hervormdzijderveld.nl   of tel. 0345-642259.
U dient zich aan te melden voor de ochtend- of avonddienst en aan te geven met hoeveel personen de dienst bezocht wordt. 
Vaste aanwezigen
Iedere dienst zijn aanwezig: 1 dominee, 3 kerkenraadsleden verdeelt over de 3 ambten, 1 organist en 1 koster
                                                                                                                                             
Wanneer crèche gewenst is graag aan Sanne van Duuren doorgeven. oppas@hervormdzijderveld.nl

Als u nieuwe items wilt plaatsen kunt u die mailen naar         website@hervormdzijderveld.nl

Heeft u iets wat u in de Zaaier geplaats wilt hebben, mailen naar  zaaier@hervormdzijderveld.nl

opgave formulier vacature kerkenraad Exel
opgave formulier vacature kerkenraad PDF

      
Voorganger: prop. J. Speksnijder    Gouda

 Afkondigingen
Voorzang:  De twaalfartikelen des geloofs.  Gez. 7 : 1


® Stil gebed voor de kanseltrap

® Votum

® Inleiding v/h thema = hoe kom ik in de hemel?

® Zingen:  Ps. 16 : 6 
6 Gij maakt eerlang mij 't levenspad bekend,
waarvan, in druk, 't vooruitzicht mij verheugde;
Uw aangezicht, in gunst tot mij gewend,
schenkt mij in 't kort verzadiging van vreugde;
De lieflijkheên van 't zalig hemelleven
zal eeuwiglijk Uw rechterhand mij geven.
 

® Lezing v/d Wet

® Zingen: Ps. 130 : 2 
2 Zo Gij in 't recht wilt treden,
o HEER, en gadeslaan
onz' ongerechtigheden,
ach, wie zal dan bestaan?

Maar nee, daar is vergeving
altijd bij U geweest
;
dies wordt Gij, HEER, met beving,
recht kinderlijk gevreesd.
 

® Gebed om verlichting met de Heilige Geest

® Schriftlezing:  Lev. 19 : 13 - 18 + 32 - 34 en Luk. 10 : 25 - 37

® Zingen: Ps. 119 : 49 + 68 
49 Hoe lief heb ik Uw wet! Het is mijn doel,
de ganse dag haar ijvrig te betrachten
.
Hoe listig ook mijn snode vijand woel',
'k heb wijzer geest en edeler gedachten
door Uw geboôn, wier kracht ik staâg gevoel,
die 'k eeuwig zal met heil'gen eerbied achten.
68 Uw aangezicht vertoon' aan Uwe knecht
een vriend'lijk oog, een troostrijk liefdeteken;
Leer mij de eis van 't altoos heilig recht.
Ik stort, bedrukt, gehele tranenbeken,
omdat men U gehoorzaamheid ontzegt,
en zich niet schaamt Uw wetten te verbreken.

® Preektekst: Luk. 10 : 28, 37 –     Thema = hoe kom ik in de hemel?

Preekvragen voor thuis        1)   Waarom stelt de wetgeleerde deze vraag?
  1.  Wat is Jezus’ antwoord?
  2. Waarom stelt de wetgeleerde die 2de vraag? (vs. 29)
  3. Wat wil Jezus’ hem en ons leren met dit verhaal?

® Zingen: Ps. 89 : 7
7 Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort!
Zij wand'len, HEER, in 't licht van 't Godd'lijk aanschijn voort;
Zij zullen in Uw naam zich al de dag verblijden;
Uw goedheid straalt hun toe; Uw macht schraagt hen in 't lijden;
Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen,
maar Uw gerechtigheid hen naar Uw woord verhogen.

® Dankgebed en Voorbede

® Slotzang: Weerklank 382 – couplet 2 + 3
2 Hij deelt ons uit gerechtigheid,
verzoening door zijn dood bereid.
O heilsfeit groot, o waarheid hoog:
wij zijn rechtvaardig in Gods oog.

3 Hij wekt ons op tot heiligheid,
nieuw leven aan Hem toegewijd,
dat tegen satans macht zich keert,
een leven waarin Hij regeert.

® Zegenbede
Collecten vandaag:
1e Diaconie   
2e Kerk
Wet    A.V.G.
www.hervormdzijderveld.nl/privacyverklaring
terug
 
 

Creche
datum en tijdstip 26-09-2021 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 03-10-2021 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 10-10-2021 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 17-10-2021 om 9:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 18-10-2021 om 20.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 24-10-2021 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 31-10-2021 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 07-11-2021 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 14-11-2021 om 9:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 15-11-2021 om 20.00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.