PKN
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
Welkom zondagmorgen Welkom zondagmorgen
Welkom.
Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente van Zijderveld. Fijn dat u/jij  een kijkje bij ons komt nemen! Wij nodigen u uit om op uw gemak eens rond te kijken op onze site. Als u/jij op de links klikt is er een schat aan informatie te vinden over onze gemeente. De gevonden informatie heeft tot doel om het geloof te versterken. Wij geloven dat de gemeente van Christus een boodschap heeft die letterlijk van levensbelang is voor iedereen.

Kerkdienst in beeld en geluid: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2113-Hervormde-Gemeente-Zijderveld

Kerkdiensten:
 i.v.m. de aangescherpte coronamaatregelen mogen er max. 50 personen in de kerk aanwezig zijn. Het K.C. is `s morgens ook beschikbaar voor de kerkdiensten.
Voor het deelnemen aan de kerkdiensten, kunnen u en jullie zich digitaal of telefonisch aanmelden. Iedere week moet apart aangemeld worden, dat kan van maandagochtend tot en met vrijdagmiddag 12.00 u. Digitaal: kerkdienst@hervormdzijderveld.nl  of tel. 0345-642259.
U en jullie worden toegelaten tot de kerkdienst op volgorde van aanmelding.
Tijdens de kerkdiensten mogen alle psalmen en liederen worden meegezongen.

Het advies blijft: bij binnenkomst handen ontsmetten en bij gezondheidsklachten thuis blijven. Laten we rekening houden met elkaar en geef elkaar de ruimte.
                                                                                                                                           

Als u nieuwe items wilt plaatsen kunt u die mailen naar         website@hervormdzijderveld.nl

Heeft u iets wat u in de Zaaier geplaats wilt hebben, mailen naar  zaaier@hervormdzijderveld.nl   
  

Inleidende muziek

Afkondigingen 


OTH 363 U roept ons samen als kerk van de Heer
U roept ons samen als kerk van de Heer, 
verbonden met U en elkaar. 
Wij brengen U lof, geven U alle eer: 
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit: 
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest 
die alles gelooft en verdraagt. 
Streef naar de gaven die God aan ons geeft: 
veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

Refrein:
Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

U roept ons samen voor Woord en gebed, 
als deel van uw kerk wereldwijd. 
Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 
gebruiken met vreugde de maaltijd. 
Wij breken het brood en verstaan het geheim, 
om samen uw kerk en van Christus te zijn.

(Refrein) 

Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader maak ons één!

Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader maak ons één!(refrein 2x)

Stil gebed, votum en groet
 
Samenzang: Psalm 84: 1 en 6 
Hoe lief'lijk,hoevolheilgenot, 
o HEER’,derlegerscharen God, 
zijn mijUwhuisentempelzangen! 
Hoe branden mijn genegenheên 
om 's HEEREN voorhof intetreên! 
Mijn zielbezwijkt van sterkverlangen; 
mijn hartroept uit tot God,Die leeft 
en aanmijnzielhet leven geeft! 

 
Want God, deHEER’,zogoed, zo mild, 
is t' allentijdeen zon en schild. 
Hij zalgenaad'enere geven. 
Hij zalhun 't goede nietin nood 
onthouden, zelfs niet inden dood, 
die inoprechtheid voorHem leven. 
Welzalig, HEER’, die opU bouwt 
en zichgeheelaan U vertrouwt! 


Tien geboden (Lisanne van Ballegooijen)

WK 594: Ken je Gods gebod; woorden één tot tien? 
(Op de melodie van ‘Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht’) 
  
Ken je Gods gebod: woorden één tot tien? 
God laat zo Zijn wil voor heel ons leven zien. 
Al die woorden zijn er ook voor jou en mij;
leven zoals God wil, dat maakt je vrij. 
  

Eén dat is de Heer, niemand is als God
in zijn Vaderhand ligt heel ons levenslot. 
Twee: maak dan geen beelden, Hij is altijd méér. 
Dien geen and’re goden dan God, de Heer.  
  
Drie: dat is de Naam van de hoge God. 
Hij vraagt ook aan jou, dat jij niet met hem spot.  
Vier: dat is de rustdag: dag van onze Heer. 
Elke week een feestdag, vandaag ook weer!  
  
Vijf: een woord van God: blijf je ouders trouw,
denk aan wat ze deden in hun zorg voor jou. 
Zes: je moet niet haten, dat brengt veel verdriet. 
Schelden, slaan en schoppen, dat helpt je niet.  
  
Zeven: ook Gods Woord, ja probeer het maar:  
dwars door dik en dun toch trouw zijn aan elkaar. 
Acht: je mag niet stelen, wat van and’ren is; 
als je toch iets meepikt, dan gaat het mis.  
  
Negen: spreek geen kwaad en maak niemand zwart; 
zeg alleen de waarheid, houd een zuiver hart. 
Tien: wees niet jaloers op wat een ander heeft. 
Je wordt zielsgelukkig, als jij zo leeft. 

Gebed

Schriftlezing uit: Johannes 15: 1-11 (Lieke van Duuren)
De ware Wijnstok en de ranken
1 Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de Wijngaardenier. 
2 Elke rank die in Mij geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke rank die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt. 
3 U bent al rein vanwege het woord dat Ik tot u gesproken heb. 
4 Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft. 
5 Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen. 
6 Als iemand niet in Mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank, en verdort, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand. 
7 Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. 
8 Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent. 
 
Het gebod van de liefde 
9 Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad; blijf in Mijn liefde. 
10 Als u Mijn geboden in acht neemt, zult u in Mijn liefde blijven, zoals Ik de geboden van Mijn Vader in acht genomen heb en in Zijn liefde blijf. 
11 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. 
 
WK 281  Heer, wij zijn bijeengekomen 
Heer, wij zijn bijeengekomen, 
mensen, overal vandaan; 
hadt Gij ons niet meegenomen, 
niemand was hierheen gegaan, 
want wij schromen hier te komen, 
volop in het licht te staan. 


Komend uit een nacht van zonden 
staan wij voor U, groot en klein, 
en belijden onomwonden: 
schuldig zijn wij en onrein. 
Ach, wij vonden zoveel zonden 
dat zij niet te tellen zijn. 

 
Bron van liefde, zeer verheven, 
helder stralend als de zon, 
bleef uw warmte weg, maar even, 
niemand die hier wezen kon- 
hoogverheven licht ten leven 
dat het duister overwon! 
 
Laat uw liefde ons bestralen, 
laat het licht zijn om ons heen; 
Gij vergeeft wel duizend malen 
onze zonden, één voor één. 
Als wij falen, weer verdwalen 
schijnt uw licht, uw licht alleen! 


Inleiding op het thema: ‘Méér dan welkom…!’ 
(Della Oskam)
Collectes (bij de uitgang):
1e Diaconie,  
 bestemd voor Operatie Mobilisatie.
Operatie Mobilisatie is een internationale interkerkelijke christelijke organisatie die zich richt op de verspreiding van het christelijk geloof. 
2e Kerk

Psalm 92 vers 1
Laat ons den rustdag wijden
met psalmen tot Gods eer.
't Is goed, o Opperheer,
dat w' ons in U verblijden,
't zij d' ochtendstond, vol zoetheid
ons stelt Uw gunst in 't licht,
't zij ons de nacht bericht
van Uwe trouw en goedheid.


Verkondiging met het thema: ‘Méér dan welkom…!’

OTH 284: Laat m’ in U blijven, groeien, bloeien 
Laat m' in U blijven, groeien, bloeien, 
o Heiland, die de wijnstok zijt! 
Uw kracht moet in mij overvloeien, 
of 'k ben een wis verderf gewijd. 
Doorstroom, beziel en zegen mij, 
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij! 
 
Ik kan mijzelf geen wasdom geven: 
niets kan ik zonder U, o Heer! 
In uw gemeenschap kiemt er leven 
en levensvolheid meer en meer! 
Uw Geest moet in mij uitgestort: 
de rank die U ontvalt, verdort. 
 
Nee, Heer, ik wil van U niet scheiden, 
'k blijf d' Uw' altijd, blijf Gij de mijn'! 
Uw liefde moet alom mij leiden, 
uw leven moet mijn leven zijn, 
uw licht moet schijnen in mijn huis 
bij kruis naar kracht en kracht naar kruis. 

 
Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen, 
dan wint mijn ziel door U in kracht! 
Het werk in need'righeid begonnen, 
wordt dan in heerlijkheid volbracht! 
Wat in de winds'len sliep, ontbot 
en komt in 't licht en rijpt voor God. 


Dankgebed en voorbeden

Samenzang: Psalm 138: 1, 2 
'k Zal metmijn ganse hart Uw eer 
vermelden, HEER’, 
U dankbewijzen; 
'k Zal Uin 't midden van de goôn 
op hogen toon 
met psalmen prijzen. 
Ik zalmijbuigen op Uw eis, 
naar Uw paleis, 
hethofder ho - ven, 
en omUwgunsten waarheid saam, 
Uw groten naam 
eerbiedig loven. 

 
Door alUw deugden aangespoord, 
hebt GijUw woord 
en trouwverheven. 
Gij hebtmijn ziel op haar gebed 
verhoord,gered, 
haar krachtgegeven. 
Al 's aardrijksvorsten zullen, HEER’, 
Uw lof en eer 
alomdoen ho - ren; 
wanneerderede van Uw mond 
op 't wereldrond 
hunklinktin d' oren. 


Zegen

OTH 34: Wat hou ik van uw huis 
Wat hou ik van uw huis, 
Heer van de hemelse legers. 
Ik kan zo sterk verlangen naar 
de binnenpleinen van de Heer. 
Diep in mijn lijf is zo’n heimwee, 
zo'n blijvende schreeuw om de levende God. 

 
Een vogel is er thuis, 
Heer van de hemelse legers. 
Een zwaluw voedt haar jongen op 
bij U onder de pannen, God. 
Wonen bij U is een zegen, 
zo'n blijvende kans om te zingen voor U. 

 
Gelukkig wie naar U 
vol van verlangen op weg zijn, 
zelfs in het dorre bomendal 
zien zij een bron en regenval, 
gaan zij van zegen tot zegen, 
naar God die verschijnt in Zijn heilige stad. 

 
Ach hoor en kijk naar mij, 
Heer van de hemelse legers. 
Ja liever één dag dicht bij U 
dan duizend dagen zonder U. 
Liever bij U aan de drempel 
dan binnen te zijn in een duistere tent. 

 
De Heer beveiligt ons, 
eer en geluk zal Hij geven, 
Hij heeft Zijn liefde nooit ontzegd 
aan mensen, eerlijk onderweg. 
Heer van de hemelse legers, 

gelukkig zijn zij die vertrouwen op  U. 
 
Wat hou ik van Uw huis! 

 
Wet    A.V.G.
www.hervormdzijderveld.nl/privacyverklaring

Concept beleidsplan 2022-2025
terug
 
 

Catechisatie Follow Me 12 t/m 15
datum en tijdstip 31-01-2022 om 19:00
meer details

Catechisatie Follow Me Next 16 t/m 19 plus
datum en tijdstip 31-01-2022 om 20:00
meer details

Bijbelkring
datum en tijdstip 02-02-2022 om 20.00 u.
meer details

Vrouwenkring
datum en tijdstip 09-02-2022 om 10.00 u.
meer details

Bijbelkring
datum en tijdstip 16-02-2022 om 20.00 u.
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 21-02-2022 om 20.00
meer details

Catechisatie Follow Me 12 t/m 15
datum en tijdstip 28-02-2022 om 19:00
meer details

Catechisatie Follow Me Next 16 t/m 19 plus
datum en tijdstip 28-02-2022 om 20:00
meer details

Bijbelkring
datum en tijdstip 02-03-2022 om 20.00 u.
meer details

Catechisatie Follow Me 12 t/m 15
datum en tijdstip 14-03-2022 om 19:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.