Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
Welkom Thema dienst Welkom Thema dienst
Welkom.
Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente van Zijderveld. Fijn dat u/jij  een kijkje bij ons komt nemen! Wij nodigen u uit om op uw gemak eens rond te kijken op onze site. Als u/jij op de links klikt is er een schat aan informatie te vinden over onze gemeente. De gevonden informatie heeft tot doel om het geloof te versterken. Wij geloven dat de gemeente van Christus een boodschap heeft die letterlijk van levensbelang is voor iedereen.

Kerkdienst in beeld en geluid: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2113-Hervormde-Gemeente-Zijderveld
   Oekraïne 
Voor informatie van Kerk in Actie over hulpverlening aan Oekraïne zie de website https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/
 
De veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid heeft een website gelanceerd waar individuen en organisaties die hulp willen verlenen aan Oekraïne terecht kunnen. https://www.zhzveilig.nl/oekraine/                                                                                                                                        

Als u nieuwe items wilt plaatsen kunt u die mailen naar         website@hervormdzijderveld.nl

Heeft u iets wat u in de Zaaier geplaats wilt hebben, mailen naar  zaaier@hervormdzijderveld.nl

hervormdzijderveld.nl
 


Inleidende muziek

Afkondigingen


OTH 537 Kijk daar een metselaar (Samen)
Kijk daar een metselaar,
hij bouwt een huis van steen.
Alle stenen netjes naast elkaar,
een huis voor iedereen.

Eén voor één, steen voor steen,
muren, deuren en ramen.
Eén voor één, steen voor steen,
niet alleen, maar

(Refrein 1)
samen vormen zij een huis,
samen, muren, deuren en ramen,
samen vormen zij een huis,
samen.

De Heer bouwt ook zijn huis,
daar zijn wij de stenen van.
Ieder heeft z’n plekje in dat huis,
dat God er wonen kan.

Eén voor één, steen voor steen,
muren, deuren en ramen.
Eén voor één, steen voor steen,
niet alleen, maar

(Refrein 2) (2x)
samen zijn wij het huis van de Heer,
samen, zoveel verschillende namen,
samen zijn wij het huis van de Heer,
samen.

Amen.

Stil gebed, votum en groet
 
Psalm 139 vers 1, 7 en 9
Niets is, o Oppermajesteit,
bedekt voor Uw alwetendheid.
Gij kent mij, Gij doorgrondt mijn daân,
Gij weet mijn zitten en mijn staan;
wat ik beraad, of wil betrachten,
Gij kent van verre mijn gedachten.

Gij hebt mijn gans gestel doorgrond,
zelfs vóór mijn eersten levensstond.
Ik ben verbazend voortgebracht.
Op ’t nagaan van Uw wond’re macht
sla ik verrukt het oog naar boven:
’k Zal U, mijn Schepper, altoos loven.

Gij hebt, wijl niets Uw oog weerhoudt,
mijn ongevormden klomp beschouwd.
Ja Gij, Wiens wijsheid nimmer faalt,
hadt mijn geboortestond bepaald;
eer iets van mij begon te leven,
was alles in Uw boek geschreven.


Tien geboden (Eline Kemkes)

OTH 267 Al wat ik ben (Jezus, ik geloof in U)
Al wat ik ben,
leg ik in uw hand,
ik geef mijzelf volledig.
Mijn leven rust
in de palm van uw hand,
ik ben van U voor eeuwig.

(Refrein)
Jezus, ik geloof in U.
Jezus, ik vertrouw op U.
En de reden dat ik leef,
de reden dat ik zing,
bent U alleen.


Zo wandel ik
heel dicht aan uw zij,
ook in mijn pijn
vertroost U mij.
En ik vertrouw
op wat U belooft,
uw woord staat vast
voor eeuwig.

Jezus, ik geloof in U.
Jezus, ik vertrouw op U.
En de reden dat ik leef,
de reden dat ik zing…
Jezus, ik geloof in U.
Jezus, ik vertrouw op U.
En de reden dat ik leef,
de reden dat ik zing,
bent U alleen.

 Ik aanbid U, Ik aanbid u, Heer. (2 x)

 Ik vertrouw U, Ik vertrouw op U. (2 x)

Jezus, ik geloof in U.
Jezus, ik vertrouw op U.
En de reden dat ik leef,
de reden dat ik zing…
Jezus, ik geloof in U.
Jezus, ik vertrouw op U.
En de reden dat ik leef,
de reden dat ik zing,
bent U alleen.

Gebed

Schriftlezing uit HSV: Genesis 1 vers 24-31, Genesis 2 vers 18-25 en 1 Korinthe 6 vers 12-20 (Charlotte van Oostenbrugge)

Genesis 1: 24-31
24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
27 En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.
28 En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen!
29 En God zei: Zie Ik geef u al het zaaddragende gewas dat op heel de aarde is, en alle bomen waaraan zaaddragende boomvruchten zijn; dat zal u tot voedsel dienen.
30 Maar aan al de dieren van de aarde, aan alle vogels in de lucht en aan al wat over de aarde kruipt, waarin leven is, heb Ik al het groene gewas tot voedsel gegeven. En het was zo.
31 En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de zesde dag.
Genesis 1: 24-31
24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
27 En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.
28 En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen!
29 En God zei: Zie Ik geef u al het zaaddragende gewas dat op heel de aarde is, en alle bomen waaraan zaaddragende boomvruchten zijn; dat zal u tot voedsel dienen.
30 Maar aan al de dieren van de aarde, aan alle vogels in de lucht en aan al wat over de aarde kruipt, waarin leven is, heb Ik al het groene gewas tot voedsel gegeven. En het was zo.
31 En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de zesde dag.
1 Korinthe 6: 12-20
Het lichaam een tempel
12 Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal mij niet onder de macht van ook maar iets laten brengen.
13 Het voedsel is voor de buik en de buik voor het voedsel, maar God zal zowel het één als het ander tenietdoen. Het lichaam is echter niet voor de hoererij, maar voor de Heere en de Heere voor het lichaam.
14 En God heeft niet alleen de Heere opgewekt, maar zal ook ons opwekken door Zijn kracht.
15 Weet u niet dat uw lichamen leden zijn van Christus? Zal ik dan de leden van Christus nemen en die maken tot leden van een hoer? Volstrekt niet!
16 Of weet u niet dat wie zich met een hoer verenigt, één lichaam met haar is?  Want die twee, zegt Hij, zullen tot één vlees zijn.
17 Wie zich echter met de Heere verenigt, is één geest met Hem.
18 Vlucht weg van de hoererij. Elke zonde die een mens doet, is buiten het lichaam, maar wie hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam.
19 Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent?
20 U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn.

OTH 314 Heel de schepping geeft U eer
(mannen)
Heel de schepping geeft U eer
buigt zich vol aanbidding neer.
Jezus Christus, Zoon van God,
trouw in eeuwigheid.


(allen)
Heel de schepping zingt uw lof;
U alleen bent onze God,
onze Koning die regeert,
heerser voor altijd!

Refrein:
Hij is Heer en zijn eer
vult de aarde, vult de hemel
en zijn heerlijkheid wordt
wereldwijd geroemd.
Hij is Heer, geef Hem eer
heel de aarde, heel de hemel,
want wij leven

voor de glorie van uw naam,
de glorie van uw naam.


U alleen hebt alle macht,
leer ons leven uit uw kracht.
Blaas uw vuur aan in ons hart,
dat iedereen het ziet en ieder hoort:
(Refrein)


Heilig is de Heer,       )
de schepping juicht,   )
de schepping juicht    ) (4x)


(Refrein 2x)

De glorie van uw naam.  (3x)

Inleiding op het thema: ‘De door God gestelde orde (m/v)’              (Mirjam Koedam)

Collectes:
1e Diaconie, 2e Kerk

Psalm 139 vers 14
Doorgrond m’ en ken mijn hart, o Heer’!
Is ’t geen ik denk niet tot Uw eer?
Beproef m’ en zie of mijn gemoed
iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt,
en doe mij toch met vaste schreden
den weg ter zaligheid betreden.

Verkondiging met het thema: ‘De door God gestelde orde (m/v)’

Weerklank 526 vers 6,7 en 8
God maakte beesten, groot en fier,
maar ook het kleinste kruipend dier.
Hij schiep de man als man en vrouw,
heeft hun de aarde toevertrouwd.

De mens, Gods evenbeeld, Gods eer,
hij lijkt in alles op zijn Heer.
De schepping na die zesde dag
was mooi, was goed, zoals God zag.

Toen was Gods scheppingswerk voltooid-
wat was de hoge hemel mooi,
de aarde was een lieve lust-
en God heeft van zijn werk gerust.

Dankgebed en voorbeden

Psalm 23 vers 1
De God des heils wil mij ten Herder wezen,
’k heb geen gebrek, ’k heb geen gevaar te vrezen.
Hij zal mij zacht in liefelijke weiden,
aan d’ oevers van zeer stille waat’ren leiden.
Hij sterkt mijn ziel, richt om Zijn Naam mijn treden
in ’t effen spoor van Zijn gerechtigheden.

Zegen

Samenzang (staande): OTH 159  Ga met God en Hij zal met je zijn
Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Na de dienst is iedereen van harte welkom in het Kerkelijk Centrum om elkaar te ontmoeten met een kopje koffie, thee of fris!
 
 

Wet    A.V.G.


www.hervormdzijderveld.nl/privacyverklaring

beleidsplan 2022-2025
terug
 
 
 
 

Jeugdvereniging Daniël
datum en tijdstip 25-02-2024 om 20.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 25-02-2024 om 9:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 27-02-2024 om 19.30 u.
meer details

Catechisatie Leer en Leef 12 t/m 15
datum en tijdstip 27-02-2024 om 19:00
meer details

Catechisatie Leer en Leef 16 t/m 19 plus
datum en tijdstip 27-02-2024 om 20:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 03-03-2024 om 9:00
meer details

Meisjesclub 'Het Mosterdzaadje'
datum en tijdstip 06-03-2024 om 18.30
meer details

Bijbelkring
datum en tijdstip 06-03-2024 om 20.00 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 10-03-2024 om 09:00
meer details

Jeugdvereniging Daniël
datum en tijdstip 10-03-2024 om 20.00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.