Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
Welkom Thema dienst Welkom Thema dienst
Welkom.
Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente van Zijderveld. Fijn dat u/jij  een kijkje bij ons komt nemen! Wij nodigen u uit om op uw gemak eens rond te kijken op onze site. Als u/jij op de links klikt is er een schat aan informatie te vinden over onze gemeente. De gevonden informatie heeft tot doel om het geloof te versterken. Wij geloven dat de gemeente van Christus een boodschap heeft die letterlijk van levensbelang is voor iedereen.

Kerkdienst in beeld en geluid: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2113-Hervormde-Gemeente-Zijderveld
   Oekraïne 
Voor informatie van Kerk in Actie over hulpverlening aan Oekraïne zie de website https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/
 
De veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid heeft een website gelanceerd waar individuen en organisaties die hulp willen verlenen aan Oekraïne terecht kunnen. https://www.zhzveilig.nl/oekraine/                                                                                                                                        

Als u nieuwe items wilt plaatsen kunt u die mailen naar         website@hervormdzijderveld.nl

Heeft u iets wat u in de Zaaier geplaats wilt hebben, mailen naar  zaaier@hervormdzijderveld.nl

hervormdzijderveld.nl
 Inleidende muziek


Afkondigingen

 

OTH 562 Wij willen samen vieren
Wij willen samen vieren dat God van mensen houdt
en dat Hij in ons midden zijn rijk van liefde bouwt.


(Refrein)
Omdat wij kind’ren van de Vader zijn,
omdat wij kind’ren van de Vader zijn.

Wij willen samen delen met kind’ren klein en groot,
en net als Jezus geven aan anderen in nood.
(Refrein)

Wij willen samen leven, als vrienden verder gaan,
en steeds opnieuw vergeven wie ons heeft pijn gedaan.
(Refrein)

Wij willen samen spelen in huis en op de straat,
geduldig zijn en helpen, wanneer het moeilijk gaat.

(Refrein)

Stil gebed, votum en groet
 

Psalm 42 vers 1 en 5

't Hijgend hert, der jacht ontkomen,
schreeuwt niet sterker naar 't genot
van de frisse waterstromen,
dan mijn ziel verlangt naar God.
Ja, mijn ziel dorst naar den HEER’;
God des levens, ach, wanneer
zal ik naad'ren voor Uw ogen,
in Uw huis Uw naam verhogen?
Maar de HEER’ zal uitkomst geven
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt.
'k Zal in dit vertrouwen leven
en dat melden in mijn lied;
'k zal Zijn lof zelfs in den nacht
zingen, daar ik Hem verwacht,
en mijn hart, wat mij moog' treffen,
tot den God mijns levens heffen.Tien geboden (Emma van Herk)

OTH 255 Heer, ontferm U over ons 2x
Heer, ontferm U over ons.
Kom en heel ons land.
Reinig met uw vuur.
Raak ons nu aan.
Wij buigen neer en
roepen tot U, Heer.
O, Heer ontferm U over ons. (3x)

Gebed

Schriftlezing uit HSV: Psalm 103 (Tessa Lukassen)
Loflied op Gods genade
1 Een psalm van David. Loof de HEERE, mijn ziel,
en al wat in mij is, Zijn heilige Naam.
2 Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden.
3 Die al uw ongerechtigheid vergeeft, Die al uw ziekten geneest,
4 Die uw leven verlost van het verderf, Die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid,
5 Die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als die van een arend.
6 De HEERE doet rechtvaardige daden en recht aan alle onderdrukten.
7 Hij heeft aan Mozes Zijn wegen bekendgemaakt, aan de nakomelingen van Israël Zijn daden.
8 Barmhartig en genadig is de HEERE, geduldig en rijk aan goedertierenheid.
9 Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen, niet voor eeuwig handhaaft Hij Zijn toorn.
10 Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden.
11 Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is Zijn goedertierenheid machtig over wie Hem vrezen.
12 Zo ver het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze overtredingen van ons gedaan.
13 Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de HEERE Zich over wie Hem vrezen.
14 Want Híj weet wat voor maaksel wij zijn en blijft bedenken dat wij stof zijn.
15 De sterveling – zijn dagen zijn als het gras, als een bloem op het veld, zo bloeit hij.
16 Wanneer de wind erover is gegaan, is hij er niet meer en zijn plaats kent hem niet meer.
17 Maar de goedertierenheid van de HEERE is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over wie Hem vrezen. Zijn gerechtigheid is voor de kinderen van hun kinderen,
18 voor wie Zijn verbond in acht nemen en aan Zijn bevelen denken om ze te doen.
19 De HEERE heeft Zijn troon in de hemel gevestigd, Zijn Koninkrijk heerst over alles.
20 Loof de HEERE, u, Zijn engelen, sterke helden, die Zijn woord uitvoeren,
gehoorzaam aan het woord dat Hij spreekt.
21 Loof de HEERE, al Zijn legermachten, dienaren van Hem, die Zijn welbehagen doen.
22 Loof de HEERE, al Zijn werken, op alle plaatsen van Zijn heerschappij. Loof de HEERE, mijn ziel!

OTH 260 Nog voordat je bestond
Nog voordat je bestond,
kende Hij je naam.
Hij zag je elk moment
en telde elke traan.
Omdat Hij van je hield,

gaf Hij zijn eigen Zoon.
Hij wacht alleen nog maar

totdat je komt.

En wat je nu ook doet,
zijn liefde blijft bestaan.
Ook niets wat jij ook deed,
verandert daar iets aan.
Omdat Hij van je houdt,
gaf Hij zijn eigen Zoon.
En nu is alles klaar

wanneer jij komt.

(Refrein)
Kom tot de Vader,
kom zoals je bent.
Heel je hart, al je pijn
is bij Hem bekend.
De liefde die Hij geeft,
de woorden die Hij spreekt.
Daarmee is alles klaar

wanneer jij komt.

En wat je nu ook doet,…


(Refrein 2x)

De liefde die Hij geeft,
de woorden die Hij spreekt.
Hij wacht alleen nog maar

totdat je komt.Inleiding op het thema: “Elke dag Vaderdag” (Gerrit Arendonk)

Collectes:
1e Diaconie
2e Kerk

Psalm 27 vers 1 en 6
God is mijn licht, mijn heil; wien zou ik vrezen?
Hij is de HEER’, Die hulp verschaft in nood,
mijn levenskracht; 'k heb niet vervaard te wezen:
Hij is 't, Die mij beveiligt voor den dood.
Wanneer de macht der bozen sloeg aan 't woên
en aanrukt' om zich met mijn vlees te voên,
stiet zelf dit rot, dat mij benauwt en haat,
den voet, en viel, omdat het God verlaat.

Want, schoon ik zelfs van vader en van moeder
verlaten ben, de HEER’ is goed en groot;
Hij is en blijft mijn Vader en Behoeder.
Leer mij, o God, Uw weg in allen nood;
bestuur, om mijns verspieders wil, mijn voet
op 't effen pad; dat 's vijands euvelmoed
mij nimmer treff'; vervoerd door list en dwang,
getuigt men vals tot mijnen ondergang.

Verkondiging met het thema: “Elke dag Vaderdag”.

Psalm 103 vers 6 en 7
Zo hoog Zijn troon moog' boven d' aarde wezen,
zo groot is ook voor allen, die Hem vrezen,
de gunst, waarmee Hij hen wil gadeslaan.
Zo ver het west verwijderd is van 't oosten,
zo ver heeft Hij, om onze ziel te troosten,
van ons de schuld en zonden weggedaan.

Geen vader sloeg met groter mededogen
op teder kroost ooit zijn ontfermend' ogen,
dan Isrels HEER’ op ieder, die Hem vreest.
Hij weet wat van Zijn maaksel zij te wachten,
hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten,
en dat wij stof van jongs af zijn geweest.

Dankgebed en voorbeden

Weerklank 419 vers 1 en 2
Abba, Vader, U alleen
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen
U behoor ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn
slechts voor U alleen.
Dat mijn wil voor eeuwig zij,
d'uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
Laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.

Zegen
Samenzang (staande): OTH 164 Onze Vader
Onze Vader in de hemel
heilig is uw naam.
Laat uw koninkrijk spoedig komen.
Laat uw wil worden gedaan.
in de hemel, zo ook hier op aard'.


(Refrein)
Want van U is het koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid.
Want van U is het koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid.


Onze Vader in de hemel,
geef ons daaglijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij dat doen.
Hen vergeven die ons iets schuldig zijn.

(Refrein)

En leidt ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van het kwaad.

(Refrein)

Amen. Amen
 
 

Wet    A.V.G.


www.hervormdzijderveld.nl/privacyverklaring

beleidsplan 2022-2025
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 16-06-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 18-06-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 23-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 30-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 07-07-2024 om 09:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 08-07-2024 om 20.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 14-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 21-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 04-08-2024 om 09:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.