PKN
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
Welkom zondag morgen Welkom zondag morgen
Welkom.
Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente van Zijderveld. Fijn dat u/jij  een kijkje bij ons komt nemen! Wij nodigen u uit om op uw gemak eens rond te kijken op onze site. Als u/jij op de links klikt is er een schat aan informatie te vinden over onze gemeente. De gevonden informatie heeft tot doel om het geloof te versterken. Wij geloven dat de gemeente van Christus een boodschap heeft die letterlijk van levensbelang is voor iedereen.

Kerkdiensten online beluisteren:  https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/12287

Voor de collecten van de diaconie en kerkvoogdij is nu online een mogelijkheid via Givt
Zo willen we u de mogelijkheid geven om uw giften te kunnen geven.

instructiefilm Givt

Ochtenddienst 24 Mei 2020

Afkondigingen

Weerklank 242: 1, 2 en 3
Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.

Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
En zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
‘t Werk van God is niet te keren
omdat Hij er over waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

Prijst de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
‘t Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!

Weerklank 194: 1 en 6
Heer, ik hoor van rijke zegen,
die Gij uitstort keer op keer.
Laat ook van die milde regen
dropp'len vallen op mij neer.
Ook op mij, ook op mij,
dropp'len vallen ook op mij.

Ga mij niet voorbij, o Herder!
Maak mij gans van zonden vrij.
Vloeit de stroom van zegen verder,
zegen and’ren, maar ook mij.
Ja, ook mij, ja, ook mij,
zegen and’ren, maar ook mij.

Weerklank 428:1,2 en 3
Er is een Verlosser,
Jezus, Zoon van God.
Kostbaar Lam van God, Messias,
heilig God is Hij.

Jezus, mijn Verlosser,
niemand is aan U gelijk.
Kostbaar Lam van God, Messias,
maakt van zonden vrij.

Refrein
Dank U, o mijn Vader.
U gaf uw eigen Zoon,
uw Geest als hulp voor ons totdat
het werk op aarde is gedaan.

Ja, de dag zal komen,
dat ik Jezus zie.
Dan zal ik mijn Koning dienen
voor eeuwig en eeuwig.

Refrein

Votum en Groet

Psalm 103:1
 Loof, loof den HEER, mijn ziel, met alle krachten;
Verhef Zijn naam, zo groot, zo heilig t' achten;
Och of nu al, wat in mij is, Hem preez'!
Loof, loof, mijn ziel, den Hoorder der gebeden;
Vergeet nooit één van Zijn weldadigheden;
Vergeet ze niet; 't is God, die z' u bewees.

Tien geboden

Weerklank 198:4
Geest van kennis, Geest van waarheid,
van genade en gebed,
leer ons leven in uw klaarheid,
U hebt ons in ‘t licht gezet!
Leer ons ‘Abba, Vader!’ bidden,
zeggen: ‘Jezus is de Heer’,
geven U in alles eer;
Blijf toch immer in ons midden
en vervul ons leven meer,
met uw kracht en uw eer.
 
Gebed

Schriftlezing:  Leviticus 23:9-11; 15-21;
9) De HEERE sprak tot Mozes:
10) Spreek tot de Israëlieten, en zeg tegen hen: Wanneer u in het land komt dat Ik u geven zal, en u de oogst ervan binnenhaalt, dan moet u de eerste schoof van uw oogst naar de priester brengen.
11) Hij moet de schoof voor het aangezicht van de HEERE bewegen, opdat Hij een welgevallen in u vindt. Op de dag na de sabbat moet de priester de schoof bewegen.

15) U moet dan vanaf de dag na de sabbat gaan tellen, vanaf de dag dat u de schoof van het beweegoffer gebracht hebt. Zeven volle weken zullen het zijn.
16) Tot de dag na de zevende sabbat moet u vijftig dagen tellen. Dan moet u de HEERE een nieuw graanoffer aanbieden.
17) Uit uw woongebieden moet u twee broden meebrengen, bestemd voor een beweegoffer. Ze moeten van twee tiende efa meelbloem zijn, met zuurdeeg gebakken; het zijn de eerstelingen voor de HEERE.
18) U moet dan samen met het brood zeven lammeren zonder enig gebrek van een jaar oud, en één jonge stier – het jong van een rund – en twee rammen aanbieden. Ze zijn een brandoffer voor de HEERE, met het bijbehorende graanoffer en de bijbehorende plengoffers, een vuuroffer, een aangename geur voor de HEERE.
19) Verder moet u één geitenbok als zondoffer en twee lammeren van een jaar oud als dankoffer bereiden.
20) De priester moet ze met het brood van de eerstelingen als beweegoffer voor het aangezicht van de HEERE bewegen, met de twee lammeren. Ze zijn een heilige gave voor de HEERE, bestemd voor de priester.
21) U moet op diezelfde dag uitroepen dat u een heilige samenkomst hebt. U mag geen enkel dienstwerk doen. Het is een eeuwige verordening, in al uw woongebieden, al uw generaties door.

Handelingen 2: 1-4; 37-47
De uitstorting van de Heilige Geest
1) En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen.
2) En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten.
3) En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen.
4) En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.

De eerste bekeerden
37) En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannenbroeders?
38) En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.
39) Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal.
40) En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen aan met de woorden: Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht!
41) Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt; en ongeveer drieduizend zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd.
42) En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden.
43) En er kwam vrees over iedereen; en er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan.
44) En allen die geloofden, waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk;
45) en zij verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen, naar dat ieder nodig had.
46) En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen, en terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en in eenvoud van hart;
47) en zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden, aan de gemeente toe.


Collecte
1e diaconie
2e kerk
3e pinksterzendingscollecte voor de GZB


Psalm 87: 1,2,5
 Zijn grondslag, zijn onwrikb're vastigheden
Heeft God gelegd op bergen, Hem gewijd;
De HEER, die Zich in Sions heil verblijdt,
Bemint het meer dan alle Jacobs steden.

Men spreekt van u zeer herelijke dingen,
O schone stad van Isrels Opperheer!
'k Zie Rahab, ik zie Babel, tot Uw eer,
Bij hen geteld, die mijne grootheid zingen.

Dan wordt mijn naam met lofgejuich geprezen;
Dan zullen daar de blijde zangers staan,
De speelliên op de harp en cimbel slaan,
En binnen u al mijn fonteinen wezen.

Verkondiging

Psalm 118:12
 Dit is de dag, de roem der dagen,
Dien Isrels God geheiligd heeft;
Laat ons verheugd, van zorg ontslagen,
Hem roemen, die ons blijdschap geeft.
Och HEER, geef thans Uw zegeningen;
Och HEER, geef heil op dezen dag;
Och, dat men op deez' eerstelingen
Een rijken oogst van voorspoed zag.

Gebed

Psalm 22: 14,15,16
Eerlang gedenkt hieraan het wereldrond;
Haast wendt het zich tot God met hart en mond;
En, waar men ooit de wildste volken vond,
Zal God ontvangen
Aanbidding, eer en dankb're lofgezangen.
Want Hij regeert,
En zal Zijn almacht tonen;
Hij heerst, zover de blindste heid'nen wonen,
Tot Hem bekeerd.

Wie vet is, eet, en knielt voor Isrels HEER;
Wie 't stof bewoont, bukt mede voor Hem neer;
En wie zijn ziel bij 't leven nu niet meer
Heeft kunnen houden.
Het vrome zaad van die op God betrouwden
Zal, door Zijn kracht,
Hem dienen, voor Hem leven;
Het zal den HEER eens worden aangeschreven,
ln 't nageslacht.

Zij komen aan, door Godd'lijk licht geleid,
om 't nakroost, dat den HEER wordt toebereid,
te melden 't heil van Zijn gerechtigheid
en grote daden.

Zegen

Weerklank 427: 1, 3 en 4
Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heil’ge Geest, de Trooster,
de Drie-enig in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
De Drie-enig in zijn troon!

Ere zij de Heer der eng’len,
ere zij de Heer der kerk,
ere aan de Heer der volken;
aard' en hemel looft uw werk!
Halleluja, halleluja,
loof de koning, heel zijn kerk!

Halleluja, lof, aanbidding
brengen eng’len U ter eer,
heerlijkheid en kracht en machten
legt uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja,
lof zij U der heren Heer!


Als u nieuwe items wilt plaatsen kunt u die mailen naar         website@hervormdzijderveld.nl

Heeft u iets wat u in de Zaaier geplaats wilt hebben, mailen naar  zaaier@hervormdzijderveld.nl
Wet    A.V.G.
www.hervormdzijderveld.nl/privacyverklaring

 
terug
 
 

Creche
datum en tijdstip 31-05-2020 om 9:00
meer details

Collectebonnen verkoop
datum en tijdstip 01-06-2020 om 19.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 07-06-2020 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 14-06-2020 om 9:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 15-06-2020 om 20.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 21-06-2020 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-06-2020 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 05-07-2020 om 9:00
meer details

Collectebonnen verkoop
datum en tijdstip 06-07-2020 om 19.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 12-07-2020 om 9:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.