Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
WEEK 23 WEEK 23
Zondag 13 juni
9.30 u.            ds. J. Holtslag             Giessenburg     Voorbereiding Heilig Avondmaal
18.30 u.          dhr. R. Verkaik           Hardinxveld-Giessendam
Zingen voor de dienst:  vm. Ps. 143 : 10;  nm.  Ps. 143 : 1
Kinderoppas: Anita Middelkoop en Job van Lagen.
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie.  De tweede collecte is voor de kerk.

De collecten zullen na afloop van de dienst plaatsvinden bij de uitgang in collecteschalen.
Nu de kerkdiensten i.v.m. de coronamaatregelen op een andere manier worden ingevuld willen we u toch de mogelijkheid geven om uw financiële bijdrage te leveren aan onze gemeente en het diaconale werk. Indien u wilt geven kan dit door uw bijdrage over te maken naar bankrekening NL34 RABO 0335 3449 33 voor de kerk en bankrekening NL13 RABO 0358 4154 03 voor de Diaconie.
Bij de erediensten: Zondagmorgen mag er voorbereiding zijn voor het Heilig Avondmaal en lezen we het eerste deel van het Avondmaalsformulier. Ons wordt een spiegel voor gehouden om ons geweten te onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen, een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Allen dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van Zijn Zoon Jezus Christus houden.
Een goede voorbereiding gewenst voor het Heilig Avondmaal.
Viering Heilig Avondmaal: In verband met de coronamaatregelen zal het Heilig Avondmaal op D.V. 20 juni in aangepaste vorm worden gevierd. Gemeenteleden die het Heilig Avondmaal willen vieren, zullen dat doen vanuit de bank waarin zij op dat moment zitten. Het zal dus als het ware 1 tafel zijn. Het brood en de wijn zullen in de banken klaar staan.
In verband met het maximaal toelaatbare aantal gemeenteleden zal in de avonddienst nogmaals het Heilig Avondmaal gevierd worden en zal er dus een voortzetting en dankzeggingsdienst zijn.
Ziekte en zorg: We leven mee met allen die met zorgen en verdriet te maken hebben. In het bijzonder met Nico en Nelleke van der Lee en hun gezin, nu de vader van Nelleke overleden is. Ga met verdriet naar God en Hij zal met je zijn.
Jarig: Dinsdag 15 juni hoopt mevr. S.A. van Eck – Schoenmaker (Zoowijkseweg 2a, 4107 LL  Culemborg) 86 jaar te worden. De leeftijd van de zeer sterken. Ook een leeftijd waar de lichamelijke ongemakken soms dubbel zwaar tellen. Gefeliciteerd met deze dag, u en alleen die in liefde rondom u heen staan. Bovenal: dankt God en vertrouw op Hem geheel en al, Den Heer, wiens werk ik roemen zal.
Bezinningsbijeenkomst: Woensdag 16 juni is de Bezinningsbijeenkomst om 20.00 u. in de grote zaal van het K.C.
Verruiming kerkdiensten: De kerkenraad heeft besloten de volgende aanpassingen door te voeren:
  1. Kerkdiensten met max 60 personen in de kerk. Het K.C. blijft `s morgens ook beschikbaar voor de kerkdiensten.
  2. Zingen met 4 - 6 gemeenteleden + kerkenraadsleden en predikant.
  3. Het lied of de psalm voor de zegen aan het einde van de dienst zingen we met alle aanwezigen op “praatniveau”.
  4. Ruimte voor de Jeugdraad om activiteiten op te starten.
Fijn om weer met zoveel mensen naar de kerk te kunnen en dat ook weer jeugdactiviteiten kunnen worden opgestart. Het blijft noodzakelijk zich van te voren aan te melden. Bij de aanmelding kunnen u en jullie aangeven om als zanger te worden ingedeeld. Met deze verruiming kunnen we dankbaar zingen met Psalm 116: Ik zal met vreugd naar `t huis des HEEREN gaan, om daar met lof Uw groten naam te danken.
Vakantie Bijbel Week: Op 23, 24 25 augustus worden de VBW-dagen georganiseerd voor alle kinderen vanaf 4 jaar. Het team is volop bezig met de voorbereidingen en kunnen uw hulp goed gebruiken. Om alles te kunnen organiseren zijn we op zoek naar:
  • Chauffeurs voor dinsdagmiddag 24 aug. om de kinderen van groep 1 t/m 5 te brengen en halen naar Culemborg.
  • Chauffeurs voor dinsdagmiddag 24 aug.  om de kinderen van groep 6 t/m brugklas te brengen en halen naar Buren.
  • Pannenkoekbakkers voor woensdagmorgen 25 aug.
Wie helpt er mee aan dit stukje in de VBW? U kunt zich opgeven bij Marieke Kemkes 06-12563264 en Amanda Kemkes 06-34652556.          Hartelijke groeten, team VBW
Bezorging Zaaier: Na ongeveer 15 jaar heeft de familie Bruijnes aangegeven te gaan stoppen met het bezorgen van de Zaaier in Zijderveld. Bedankt voor jullie inzet.
We zijn daarom op zoek naar een nieuwe bezorger voor Zijderveld. Mocht u of jij daar belangstelling voor hebben, dan kan daarover contact opgenomen worden via kerkvoogdij@hervormdzijderveld.nl of telefonisch met één van de kerkrentmeesters.
Bij meerdere geschikte kandidaten zullen wel loten wie het mag gaan doen.
Kerkdiensten:  i.v.m. de coronamaatregelen mogen er max. 60 personen in de kerk aanwezig zijn. Het K.C. blijft `s morgens ook beschikbaar voor de kerkdiensten.
Voor het deelnemen aan de kerkdiensten, kunnen u en jullie zich digitaal of telefonisch aanmelden. Iedere week moet apart aangemeld worden, dat kan van maandagochtend tot en met vrijdagmiddag 12.00 u. Digitaal: kerkdienst@hervormdzijderveld.nl  of tel. 0345-642259.
U en jullie worden toegelaten tot de kerkdienst op volgorde van aanmelding.
Tijdens de kerkdiensten zal met 4-6 zangers incl. kerkenraad en predikant worden gezongen. De laatste psalm of lied, voor de zegen, kan door iedereen, op praatniveau, worden meegezongen.
Verantwoording: De weekcollecten over de maand mei 2021 bedragen totaal € 1923,67. In dit bedrag zijn inbegrepen: de uitgangscollecte van 2 mei; de bedragen die in de kerk zijn ontvangen en de bedragen die via de bank zijn binnengekomen.
Het verjaardagsfonds over de maanden maart en april 2021  heeft het totaalbedrag van
€ 350,50 opgebracht. Dit bedrag is incl. de  bedragen die via de bank zijn ontvangen. Specificatie: 6x € 5,00; 2x € 6,00; 1x € 7,50; 10x € 10,00; 2x € 15,00; 1x € 16,00; 2x € 20,00; 1x € 25,00; 1x € 40,00 en 1x € 50,00. Door ds. J.de Jong is tijdens bezoek een gift van € 30,00 voor de kerk ontvangen. Namens de kerkrentmeesters heel hartelijk dank voor uw financiële betrokkenheid.  
Agenda in het kort:
Woensdag      16 juni             Bezinningsbijeenkomst         
Tenslotte:  Met dank aan God en grote blijdschap……… Dit opschrift werd vroeger veel gebruikt om de geboorte van een kindje bekend te maken. Ook nu kunnen we deze regel gebruiken. Met dank aan God en grote blijdschap maken we bekend dat we weer met meer mensen naar de kerk kunnen. Zangers zullen weer de gemeentezang vertolken; het orgel speelt weer tijdens de dienst en de laatste psalm mogen we weer met elkaar zingen. Als dit geen dank en blijdschap waard is!   Dan kan het niet anders dan een loflied aan te heffen.

Samen in de naam van Jezus
Heffen wij een loflied aan
Want de Geest spreekt alle talen
En doet ons elkaar verstaan
Samen bidden, samen zoeken
Naar het plan van onze Heer
Samen zingen en getuigen
Samen leven tot zijn eer

        Met een hartelijke groet,  Aart Bronkhorst
 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 14-07-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 16-07-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 21-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 04-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 11-08-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 13-08-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 18-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 25-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 01-09-2024 om 09:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.