Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
Informatie rondom Cororna Informatie rondom Cororna
Hervormde Gemeente Zijderveld
Protocol zondagse eredienst in Corona tijd

Gemeenten kunnen gebruik maken van deze versoepeling, maar zoek niet de grenzen op van wat kan en mag. Om met minister Hugo de Jonge te spreken: “Verspreid het Woord en niet het virus”.
Algemeen
Vanaf 30 januari is het toegestaan om per zondag twee erediensten te hebben, 9.30 uur en 18.30 uur. We volgen daarin het advies om niet meer dan 50 bezoekers per kerkdienst toe te laten. Er is gekozen om daarnaast mensen in het KC onder te brengen tijdens de dienst.

Voorafgaand aan de eredienst
Vaste aanwezigen
Iedere dienst zijn aanwezig: 1 dominee, 3 leden van de kerkenraad (ouderlingen, diakenen of kerkrentmeesters), 1 organist en 1 koster
Overige kerkgangers
Naast de vaste aanwezigen die als ‘personeel’ worden aangemerkt kunnen er per dienst dus 50 mensen naar de kerk komen. Wie bij een dienst aanwezig wil zijn kan zich via telefoon of mail meldden bij Aart Bronkhorst. Hij geeft mensen aan of ze wel of niet aanwezig kunnen zijn en houdt daarbij zoveel mogelijk rekening dat de kansen om bij een dienst aanwezig te kunnen zijn zoveel mogelijk gelijk zijn. Momenteel is het algemeen bekend dat men zich niet moet aanmelden als er aan Corona gerelateerde klachten zijn, of dat men is getest.
1,5 meter markeringen
Omdat de verantwoording van de kerkenraad begint bij het hek van de kerk worden vanaf daar markeringen gemaakt die 1,5 meter afstand aangeven. Deze markeringen lopen in het gangpad van de kerk verder.
Ventilatie
De koster zorgt ervoor dat de kerk zo goed mogelijk geventileerd wordt tijdens de dienst. Ramen en deuren worden zo veel mogelijk opgezet. Weersomstandigheden kunnen de ventilatie beinvloeden

Eredienst
Coördinatoren
Aangezien de kosters het meest vaste deel van de eredienst vormen en het meest betrokken zijn bij de activiteiten en bewegingen in de kerk worden zij aangesteld als coördinator. De coördinatoren krijgen een lijstje met welke mensen er zijn uitgenodigd voor die dienst, zodat zij weten wie ze kunnen verwachten.
Schoonmaak
Aangezien de kerk schoon wordt achtergelaten na ieder dienst (zie verderop in paragraaf “schoonmaak na afloop van de eredienst”) hoeft er voorafgaand aan de dienst geen schoonmaakwerk plaats te vinden.
Binnenkomst kerkenraad
De dominee en de leden van de kerkenraad gaan op de gebruikelijke manier via de achterdeur  bij de consistorie naar binnen. Daar is de mogelijkheid om de handen met ontsmettingsmiddel te wassen. Binnen in de consistorie blijven ze op minimaal 1,5 meer afstand van elkaar staan. De dominee gaat bij binnenkomst zitten op de klapbank voor de preekstoel. De ambtsdragers gaan ieder naar hun eigen bank. Na de afkondigingen en het zingen) geeft de ouderling van dienst de dienst over aan de dominee. Het stilgebed kan dan op de meest gebruikelijke manier plaatsvinden waarbij de dominee onder aan de kansel staat.  
Binnenkomst gemeenteleden
De gemeenteleden gaan onder de toren naar binnen. Buiten wachten ze op afstand totdat de koster er is die hen naar hun plaats wijst. Voordat men naar binnen gaat wast men de handen met ontsmettingsmiddel dat bij de ingang staat. Het flesje daarvoor staat op een statafel. Daarop ligt ook dit protocol. In de kerk zijn een aantal banken afgesloten, zodat de plaatsen in de opengestelde banken op minimaal 1,5 meter uit elkaar zijn. De voorste bank links en rechts zijn afgesloten zodat de kerkenraadsbanken gebruikt kunnen worden. De banken worden in volgorde vanaf de preekstoel naar het orgel gevuld. Men schuift in de bank door totdat men bij de muur is. Maximaal 5 personen per bank en de zitplaats naast het middenpad blijft vrij. Op die manier blijft het gangpad voor de koster vrij op 1,5 meter, zodat hij eventueel het gangpad kan gebruiken zonder te dicht bij gemeenteleden te komen.  Voor iedere persoon is er een afzonderlijke bank, maar meerdere huisgenoten kunnen wel bij elkaar zitten.
Orde van dienst
Met uitzondering van het zingen en collecteren is er geen uitzondering op de gebruikelijke orde van dienst. Wel is besloten om de bijzondere diensten van Doop en Avondmaal voorlopig niet door te laten gaan.


Zingen in de dienst
Met ingang van zondag 27 Juni mag er weer door de gehele gemeente worden gezongen.


Collecten 
De fysieke collecte met doorgeef-collectezakken vindt niet plaats. Er wordt gewezen op de mogelijkheid om geld over te maken.  We plaatsen collecteschalen, met vermelding van de collectedoelen, bij de uitgang.
Avondmaal
We vieren het avondmaal waarbij iedereen, met uitzondering van de dominee en de dienstdoende ouderling en diaken,  in de eigen bank blijft zitten. Voorafgaand aan de dienst wordt er brood en wijn in de bank geplaatst.
Doop
De kleine kinderen van de gemeente worden gedoopt. Daarbij worden de afstandregels in acht genomen en wordt overlegd met de doopouders hoe het doopwater wordt gesprenkeld over de kinderen. Het gebruikelijke feliciteren van de doopouders voorin de kerk blijft achterwege.
Gebruik toiletten
Aangezien de toiletten nagenoeg niet worden gebruikt voor, tijdens en na de erediensten wordt er allen volstaan met een sticker op de deur met daarop het verzoek om zowel voor als na het bezoek de handen goed te wassen. Mocht er toch gebruik van gemaakt worden, dan wordt het toilet na afloop van de dienst schoongemaakt.
Gebruik keukentje
Het keukentje is alleen beschikbaar voor de koster. Dat zal op de deur vermeld worden.
Verlaten van de kerk door kerkenraad
De kerkenraad verlaat de kerkzaal naar de consistorie op de gebruikelijke manier en blijft daar op 1,5 meter van elkaar staan.  Na het dankgebed daar wordt deze ruimte verlaten.
Verlaten van de kerk door gemeenteleden
Na afloop van de dienst lopen de banken met de gemeenteleden van achter naar voren naar buiten waarbij men de 1,5 meter goed in acht neemt. Men wordt opgeroepen om niet bij het hek van de kerk te blijven staan.
Na afloop van de eredienst
Schoonmaak
Op elke open bank wordt een pakje desinfecterende Dettol doekjes neergelegd en na afloop van de dienst wordt gevraagd aan een ieder om de bank en de gebruikte Weerklankbundels even schoon te maken. Bij de uitgang staat een prullenbak om de doekjes weg te gooien.
Nadat het gebouw door de kerkgangers is verlaten, dient er nog het e.e.a. schoongemaakt te worden:
 • Preekstoel trapleuning (door ouderling van dienst)
 • Microfoon van de dominee (door ouderling van dienst)
 • Deurklinken (koster)


Hervormde Gemeente Zijderveld
Protocol voor gebruik van het kerkelijk centrum “De Oude School”

Vanaf 27 september 2020, de opening van het winterwerk, zal het KC weer gebruikt gaan worden.
Voor alle bijeenkomsten daar gelden in principe dezelfde basisregels voor wat betreft het onderling afstand houden:
 • Volwassenen houden 1,5 meter afstand ten opzichte van elkaar
 • Kinderen tot 18 jaar hoeven geen afstand te houden ten opzichte van elkaar
 • Kinderen tot 12 jaar hoeven geen afstand te houden tot volwassenen
 • Kinderen van 13 t/m 18 jaar houden wel 1,5 meter afstand tot volwassenen
Daarnaast zijn de algemene RIVM-richtlijnen van toepassing:
 • Schud geen handen
 • Was je handen met water en zeep
 • Hoest in de binnenkant van je ellenboog
 • Bij klachten blijf je thuis totdat je bent getest
Zowel de grote als de kleine zaal kunnen met inachtneming van het bovenstaande worden gebruikt. Gebruik van de zalen is alleen toegestaan nadat dit vooraf is afgestemd is met de koster en de bijeenkomst ook als zodanig op het rooster ingepland is, om op die manier te voorkomen dat er te veel groepen tegelijkertijd gebruik maken van het KC.
Verantwoordelijkheid
De leiding/voorzitters van de clubs, verenigingen, commissies etc. zijn verantwoordelijk voor het naleven van de noodzakelijke regels tijdens het gebruik van het KC. Indien zij vragen en/of opmerkingen hebben over het gebruik van het KC kunnen zij terecht bij de kerkenraad.
Ventilatie
Gebruikers van het KC zorgen ervoor dat ramen en deuren zoveel mogelijk geopend zijn om zo de ruimtes zo goed mogelijk te ventileren
Hygiëne
Bij binnenkomst in het KC dienen de handen te worden ontsmet met behulp van de handzeep die daarvoor bij beide ingangen is neergezet.
Gebruikers van het KC dienen er zelf zorg voor te dragen dat e.e.a. zo hygiënisch als mogelijk zal plaatsvinden. Dat houdt onder andere in dat na gebruik van een ruimte de gebruikte tafels en de deurklinken worden gereinigd.
Het gebruik van de toiletten wordt zoveel mogelijk afgeraden, maar is niet verboden. De koster zal ervoor zorgdragen dat de toiletten na gebruik volgens het rooster zullen worden gereinigd, zodat ze voor een volgende bijeenkomst weer schoon zijn.
 
 
 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 14-08-2022 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 21-08-2022 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-08-2022 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 04-09-2022 om 9:00
meer details

Collectebonnen
datum en tijdstip 05-09-2022 om 19.00 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 11-09-2022 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 18-09-2022 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 25-09-2022 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 02-10-2022 om 9:00
meer details

Collectebonnen
datum en tijdstip 03-10-2022 om 19.00 u.
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.