PKN
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
Welkom zondagmorgen Welkom zondagmorgen
Welkom.
Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente van Zijderveld. Fijn dat u/jij  een kijkje bij ons komt nemen! Wij nodigen u uit om op uw gemak eens rond te kijken op onze site. Als u/jij op de links klikt is er een schat aan informatie te vinden over onze gemeente. De gevonden informatie heeft tot doel om het geloof te versterken. Wij geloven dat de gemeente van Christus een boodschap heeft die letterlijk van levensbelang is voor iedereen.

Kerkdienst in beeld en geluid: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2113-Hervormde-Gemeente-Zijderveld

Kerkdiensten.
Op dit moment mogen we maximaal 30 mensen in de kerk hebben. Voor het deelnemen aan de kerkdiensten kunnen u en jullie zich digitaal of telefonisch aanmelden.  Iedere week moet apart aangemeld worden, dat kan van maandagochtend tot en met vrijdagmiddag 12.00 u. Digitaal: kerkdienst@hervormdzijderveld.nl   of tel. 0345-642259.
U dient zich aan te melden voor de ochtend- of avonddienst en aan te geven met hoeveel personen de dienst bezocht wordt. 
Vaste aanwezigen
Iedere dienst zijn aanwezig: 1 dominee, 3 kerkenraadsleden verdeelt over de 3 ambten, 1 organist en 1 koster
                                                                                                                                             
Wanneer crèche gewenst is graag aan Sanne van Duuren doorgeven. oppas@hervormdzijderveld.nl
vanaf 17 Jan word er niet meer gezongen tijdens de diensten, de psalmen zullen afgespeelt worden

Als u nieuwe items wilt plaatsen kunt u die mailen naar         website@hervormdzijderveld.nl

Heeft u iets wat u in de Zaaier geplaats wilt hebben, mailen naar  zaaier@hervormdzijderveld.nl

      Jeugddienst Zijderveld 11 april 2021

                                  Voorganger: prop. A. van Dalen     Oud-Alblas

                                              Thema van de dienst:  Goed om te horen
Inleidende muziek

Afkondigingen


OTH 63 Hoe mooi en hoe heerlijk (Familie) naar Psalm 133
Hoe mooi en hoe heerlijk
als wij als familie,
als broers en als zussen,
om elkaar geven
en open en eerlijk
met elkaar omgaan,
de vrede bewaren
en eensgezind leven.

En het mooiste geschenk
wordt ons gegeven:
de zegen van God,
een eindeloos leven.


Stil gebed, votum en groet

OTH 362 U maakt ons een
U maakt ons één,
U bracht ons tesamen,
wij eren en aanbidden U.
U maakt ons één,
U bracht ons tesamen,
wij eren en aanbidden U.
Wordt uw wil gedaan,
dan bindt het ons saam,
iedereen zal deel zijn van uw gezin.
Wordt uw wil gedaan,
dan bindt het ons saam,
iedereen zal deel zijn van Uw gezin.


Tien geboden (Levi Maaijen)

OTH:246 Maak mij rein voor U
Maak mij rein voor U
als gelouterd goud,
en zuiver zilver.
Laat mij zijn voor U
als gelouterd goud;
puur goud.

(Refrein)
Dwars door het vuur
maakt U mij rein en puur.
Ik strek mij uit, Jezus,
naar meer van uw Geest en uw heiligheid.
Ja, ik besluit, Jezus,
een dienstknecht te zijn van U, mijn Meester,
steeds tot uw wil bereid.

Maak mij rein voor U.
Was mijn leven schoon,
vergeef mijn zonden.
Laat mij zijn voor U,
zuiver als uw Zoon;
heilig mij.
(Refrein)

Gebed

WK 284: Here Jezus, om uw woord
Here Jezus, om uw Woord
zijn wij hier bijeengekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort
uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven.

Ons gevoel en ons verstand,
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als Uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in 't licht der waarheid.
't Goede denken, doen en dichten
moet Gij zelf in ons verrichten.

O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen,
tot de hemel door mag dringen.

Schriftlezing uit: HSV Johannes 6: 60-71 (Lieke van Duuren)
Veel discipelen verlaten Jezus
60Velen dan van Zijn discipelen die dit hoorden, zeiden: Dit woord is hard; wie kan het aanhoren?
61Maar omdat Jezus bij Zichzelf wist dat Zijn discipelen daarover morden, zei Hij tegen hen: Neemt u hier aanstoot aan?
62En als u de Zoon des mensen nu eens zou zien opvaren naar de plaats waar Hij eerder was?
63De Geest is het Die levend maakt, het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven.
64Maar er zijn sommigen onder u die niet geloven. 
(Want Jezus wist van het begin af wie het waren die niet geloofden, en wie het was die Hem zou verraden.)
65En Hij zei: Daarom heb Ik u gezegd dat niemand tot Mij komen kan, tenzij het hem door Mijn Vader gegeven is.
66Van toen af trokken velen van Zijn discipelen zich terug en gingen niet meer met Hem mee.
De belijdenis van Petrus
67Jezus dan zei tegen de twaalf: Wilt u ook niet weggaan?
68Simon Petrus dan antwoordde Hem: Heere, naar wie zullen wij heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven.
69En wij hebben geloofd en erkend dat U de Christus bent, de Zoon van de levende God.
70Jezus antwoordde hun: Heb Ik u, de twaalf, niet uitgekozen? En een van u is een duivel.
71En Hij doelde op Judas Iskariot, de zoon van Simon, want die zou Hem verraden, een van de twaalf.

Inleiding op het thema:
Luisterlied Christian Verwoerd, Klaar met geloven.

Je bent jong en hebt het eigenlijk wel gezien.
De kerk is niet zo boeiend, uit gewoonte ga je mee misschien.
Maar niets wat jou nog aantrekt in geloven.

En misschien is wat je ziet wel hypocriet.
Op zondag vrome praatjes, maar de andere dagen deugt het niet.
Dan snap ik dat je klaar bent met geloven.

Maar laat me iets vertellen van de God die ik mag kennen.
Want Hij is zoveel anders dan je denkt.

Ja Hij is goed, Hij is volmaakt.
Het is Zijn grenzeloze liefde die miljoenen mensen raakt.
O, Hij stijgt ver uit boven alles, Hij weet precies wie jij bent.
En ik hoop maar één ding: dat jij Hem straks ook kent.

Want bedenk ook hoe belangrijk dit is:
Wat heb je aan excuses, als je daardoor eeuwig leven mist?
O, nu is er gelukkig nog genade.

Daarom wil ik jou vertellen van de God die ik mag kennen.
Want Hij is zoveel anders dan je denkt.

Ja Hij is goed, Hij is volmaakt.
Het is Zijn grenzeloze liefde die miljoenen mensen raakt.
O, Hij stijgt ver uit boven alles, Hij weet precies wie jij bent.
En ik hoop maar één ding: dat jij Hem straks ook kent.

Het is maar één stap naar het leven,
Dus laat die kans niet gaan!
O, geef jezelf aan Jezus, dan zul jij het leven binnen gaan.

Oh God is goed, Hij is volmaakt.
Het is Zijn grenzeloze liefde die miljoenen mensen raakt.
O, Hij stijgt ver uit boven alles, Hij weet precies wie jij bent.
En ik hoop maar één ding: dat jij Hem straks ook kent.

Collectes (bij de uitgang):
1e Diaconie, voor het plaatselijk Jeugdwerk
2e Kerk

Psalm 68: 10 
Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag
met Zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid;
wie zou die hoogste Majesteit
dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil,
Hij schenkt, uit goedheid zonder peil
ons 't eeuwig, zalig leven.
Hij kan en wil en zal in nood,
zelfs bij het naad'ren van den dood,
volkomen uitkomst geven.

Verkondiging

Psalm 89 vers 7
Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort,
zij wand'len, HEER, in 't licht van 't Godd'lijk aanschijn voort,
zij zullen in Uw naam zich al den dag verblijden!
Uw goedheid straalt hun toe,
Uw macht schraagt hen in ’t lijden,
Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen,
maar Uw gerechtigheid hen naar Uw woord verhogen.

Dankgebed en voorbeden

OTH359 Kom, volk van de verrezen Heer
Kom, volk van de verrezen Heer,
zing je lied op blijde toon.
Kom, stem je hart en breng nu eer
aan de Morgenster, Gods Zoon.

Uit de schaduw tot zijn licht geleid,
richten wij ons hart op Hem,
die liefdevol zijn armen spreidt,
die ons als de zijnen kent.


(Refrein)
Wees blij, wees blij!
O kom, verheerlijk Hem!
Eén hart, één stem;
o Christus' kerk, wees blij!


Kom, wie al 's morgens zingen kan
en wie worstelt in de nacht;
wie spreekt van overwinningen
en wie nog op uitkomst wacht,

want zijn liefde houdt voor eeuwig stand,
zijn genade kent geen eind.
Zij volgen ons, ons leven lang,
Geven hoop en zekerheid.

(Refrein)

Kom, jong en oud uit ieder land;
mannen, vrouwen, in geloof.
Ontvang nu uit zijn milde hand
de genade ons beloofd.

Over heel de wereld zingt zijn volk,
tot het einde van de tijd;
als Hij verschijnt, zal onze God
alles in allen zijn!
(Refrein 2x)


Zegen

OTH377: Build Your kingdom here (tijdens het verlaten van de kerk)    
 
Come set Your rule and reign
in our hearts again.
Increase in us we pray.
Unveil why we're made.
Come set our hearts ablaze with hope
like wildfire in our very souls.
Holy Spirit, come invade us now.
We are Your Church.
We need Your power

in us.

Kom, vestig uw gezag
Wees Koning in ons hart
Herstel uw beeld in ons
Onthul uw doel met ons
Ontsteek de vlam van hoop opnieuw
Een laaiend vuur in onze ziel
Stort uw Geest uit, laat uw kracht weer zien

Wij zijn uw kerk
Heer, maak ons sterk in U


We seek Your kingdom first.
We hunger and we thirst.
Refuse to waste our lives
for You're our joy and prize.
To see the captive hearts released.
The hurt, the sick, the poor at peace.
We lay down our lives for Heaven's cause.
We are Your church.

We pray revive this earth.

Wij dorsten naar uw rijk
En uw gerechtigheid
U schakelt ons nu in
En geeft ons leven zin
Gevangen harten worden vrij

Verslagen mensen troosten wij
Zelfs de blinden zien uw heerschappij
Wij zijn uw kerk

Hoor ons gebed en kom!


(Refrein)
Build Your kingdom here.
Let the darkness fear.
Show Your mighty hand.
Heal our streets and land.
Set Your church on fire.
Win this nation back.
Change the atmosphere.
Build Your kingdom here.

We pray.


Bouw uw koninkrijk
Zet het kwaad te kijk
Toon uw sterke hand
Kom, herstel ons land
Vul uw kerk met vuur
Win dit volk terug
Heer, dat bidden wij
Tot uw koninkrijk
Verschijnt 
Unleash Your kingdom's power
reaching the near and far.
No force of hell can stop
your beauty changing hearts.
You made us for much more than this!
Awake the kingdom seed in us!
Fill us with the strength and love of Christ.
We are Your church.
We are the hope on earth.

(Refrein 2x)

Uw ongetemde kracht
verslaat de helse macht.
Uw ongekende pracht
vernieuwt en sterkt ons hart.
Wij zijn voor zoveel meer gemaakt;

Leer ons te doen wat U ons vraagt,
Vol van Jezus’ liefde en zijn kracht.
Wij zijn uw kerk.
Heer, doe uw werk door ons.

 
 
 
Collecten vandaag:
1e Diaconie voor het plaatselijk jeugdwerk
2e Kerk

Wet    A.V.G.
www.hervormdzijderveld.nl/privacyverklaring
terug
 
 

Creche
datum en tijdstip 18-04-2021 om 9:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 19-04-2021 om 20.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 25-04-2021 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 02-05-2021 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 09-05-2021 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 13-05-2021 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 16-05-2021 om 9:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 17-05-2021 om 20.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 23-05-2021 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 30-05-2021 om 9:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.