PKN
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
Informatie rondom Cororna Informatie rondom Cororna
Corona protocol vanaf Juli 2020

Kerkdiensten vanaf D.V. 7 juli 2020
Gezien de grootte van ons kerkgebouw mogen we met ingang van juli maximaal 60 mensen in de kerk hebben. De kerkgangers zullen worden uitgenodigd op alfabetische volgorde. De uitnodiging vindt plaats via de afkondigingen, website en de Zaaier. Om de twee weken zal de avonddienst worden ingevuld als een dienst voor de jeugd waarvoor alleen jeugd in de leeftijd van 12 t/m 25 zal worden uitgenodigd. De eerste dienst voor de jeugd zal zijn in de avonddienst op 26 juli.
Op verzoek van bezoekers van de kerkdienst zal er gelegenheid worden geboden voor opvang in de crèche. Via de kerkvoogdij wil Sanne van Duuren dit oppakken. Dus voor de duidelijkheid: als er geen verzoek komt is er ook geen crèche.

Zingen in diensten vanaf D.V. 7 juni 2020
Door de kerkenraad is besloten dat er voorlopig op advies van de PKN en het RIVM niet zal worden gezongen tijdens de eredienst. Dit in verband met het risico op verspreiding van het coronavirus tijdens het zingen door meerdere personen. Een onderzoek naar de effecten van het zingen met grote groepen wordt momenteel onderzocht.

Er zal daarom tijdens de eredienst gebruik worden gemaakt van een 4/5-tal zangers. Deze zangers zullen worden gevraagd uit de groep gemeenteleden die voor die zondag wordt uitgenodigd. U kunt dus telefonisch worden benaderd om als zanger aanwezig te zijn in de dienst. Uiteraard mag u ook uzelf aanmelden. De zangers zullen plaats nemen in de eerste banken op aanwijzen van de koster.


Voor vragen over het zingen tijdens de diensten of de uitnodigingen voor de erediensten kunt u bellen met Marcel en Davina van Ballegooijen, tel. 0345-641641

*UITNODIGING VOOR*:

Kerkdiensten D.V. zondag 12 juli.
Voor de diensten van zondag 12 juli worden de onderstaande gemeenteleden uitgenodigd:
Ochtenddienst: Kok t/m Lukassen
Avonddienst: Alle jongeren in de leeftijd tussen 12 en 25 jaar.

De avonddienst van 12 juli zal een dienst voor en met de jongeren van onze gemeente zijn.
De invulling is op de wijze zoals we dat bij een themadienst zijn gewend. Er zal een zang- en muziekgroep zijn. 
In verband met het aantal personen dat is toegestaan in de kerk, kunnen de jongeren zich opgeven tot vrijdag 10 juli 12.00 uur bij Marcel en Davina van Ballegooijen. Dit kan telefonisch 0345-641641 of per e-mail: ballegooijen21@ziggo.nl. Let op, alleen jongeren in deze leeftijd worden uitgenodigd voor deze dienst. 
 

Kerkdiensten D.V. zondag 19 juli.

Voor de diensten van zondag 19 juli worden de onderstaande gemeenteleden uitgenodigd:

Ochtenddienst: Maaijen t/m Vuren

Avonddienst: With t/m Zuilen en Arendonk t/m Van DuurenVoor kerkradioluisteraars die geen beschikking hebben over internet is het mogelijk om een liturgie van deze dienst te ontvangen.  Voor het ontvangen van de liturgie kunt u contact opnemen met Karin Blomsma:  telefoon 0345 – 642115 of app/SMS: 06 – 33 80 12 54.

Na de avonddienst worden alle jongeren uitgenodigd voor een hapje en drankje in de tuin van de pastorie.

 
Voor vragen kunt u contact opnemen met Marcel van Ballegooijen
Tel. 0345-641641

Bent u uitgenodigd voor de dienst en heeft u oppas nodig, graag mailen naar 
oppas@hervormdzijderveld.nl

Protocol zondagse eredienst in Corona tijd vanaf 1 juli 2020
Vanaf 1 juli 2020 mogen er meerdere mensen aanwezig zijn bij religieuze diensten.
Gemeenten kunnen gebruik maken van deze versoepeling, maar zoek niet de grenzen op van wat kan en mag. Om met minister Hugo de Jonge te spreken: “Verspreid het Woord en niet het virus”.

Algemeen
Het is toegestaan om per zondag twee erediensten te hebben, waarbij ze niet aansluitend mogen zijn.

Voorafgaand aan de eredienst
Vaste aanwezigen
Iedere dienst zijn aanwezig: 1 dominee, 1 pastoraal ouderling, 1 diaken, 1 ouderling kerkrentmeester, 1 organist en 1 koster
Overige kerkgangers
Naast de vaste aanwezigen kunnen er per dienst dus 60 mensen naar de kerk komen. Er worden per dienst op alfabetisch volgorde 60 gemeenteleden uitgenodigd. De uitnodiging vindt plaats op basis van de lijst van ingeschreven gemeenteleden, met daaraan toegevoegd een aantal vaste bezoekers waarvan bekend is dat ze vrij regelmatig onze kerkdiensten bezoeken. Er wordt niet gevraagd of de genodigden ook daadwerkelijk komen. Het kan dus zijn dat er alsnog maar 30 mensen in de kerk komen. In ieder geval komen er op deze manier nooit meer dan 60 mensen in de kerk. In de Zaaier en in de afkondigingen in de dienst wordt genoemd dat mensen niet moeten komen als zij aan Corona gerelateerde klachten hebben.  Op die manier hoeft de koster bij de ingang niet te vragen naar de gezondheid van de kerkgangers.


1,5 meter markeringen
Omdat de verantwoording van de kerkenraad begint bij het hek van de kerk worden vanaf daar markeringen gemaakt die 1,5 meter afstand aangeven. Deze markeringen lopen in het gangpad van de kerk verder.
Ventilatie
De koster zorgt ervoor dat de kerk zo goed mogelijk geventileerd wordt tijdens de dienst. Ramen en deuren worden zo veel mogelijk opgezet.

Eredienst
Coördinatoren
Aangezien de kosters het meest vaste deel van de eredienst vormen en het meest betrokken zijn bij de activiteiten en bewegingen in de kerk worden zij aangesteld als coördinator. De coördinatoren krijgen een lijstje met welke mensen er zijn uitgenodigd voor die dienst, zodat zij weten wie ze kunnen verwachten.
Schoonmaak
Aangezien de kerk schoon wordt achtergelaten na ieder dienst (zie verderop in paragraaf “schoonmaak na afloop van de eredienst”) hoeft er voorafgaand aan de dienst geen schoonmaakwerk plaats te vinden.
Binnenkomst kerkenraad
De dominee en de leden van de kerkenraad gaan op de gebruikelijke manier via de achterdeur  bij de consistorie naar binnen. Daar is de mogelijkheid om de handen met ontsmettingsmiddel te wassen. Binnen in de consistorie blijven ze op minimaal 1,5 meer afstand van elkaar staan. De dominee gaat bij binnenkomst zitten op bank van de notabelen aan de kant van de preekstoel. De ambtsdragers gaan ieder naar hun eigen bank. De ouderling zit op de hoek bij de deur naar de consistorie. De diaken op de bank daarachter op de andere hoek. De ouderling kerkrentmeester in zijn eigen bank. Na de afkondigingen (en eventueel het zingen) geeft de ouderling van dienst de dienst over aan de dominee. Het stilgebed kan dan op de meest gebruikelijke manier plaatsvinden waarbij de dominee onder aan de kansel staat.  


Binnenkomst gemeenteleden
De gemeenteleden gaan onder de toren naar binnen. Buiten wachten ze op afstand totdat de koster er is die hen naar hun plaats wijst. Voordat men naar binnen gaat wast men de handen met ontsmettingsmiddel dat bij de ingang staat. Het flesje daarvoor staat op een statafel. Daarop ligt ook dit protocol. In de kerk zijn een aantal banken afgesloten, zodat de plaatsen in de opengestelde banken op minimaal 1,5 meter uit elkaar zijn. De voorste bank links en rechts zijn afgesloten zodat de kerkenraadsbanken gebruikt kunnen worden. De banken worden in volgorde vanaf de preekstoel naar het orgel gevuld. Men schuift in de bank door totdat men bij de muur is. Maximaal 5 personen per bank en de zitplaats naast het middenpad blijft vrij. Op die manier blijft het gangpad voor de koster vrij op 1,5 meter, zodat hij eventueel het gangpad kan gebruiken zonder te dicht bij gemeenteleden te komen.  Voor iedere persoon is er een afzonderlijke bank, maar meerdere huisgenoten kunnen wel bij elkaar zitten.
Orde van dienst
Met uitzondering van het zingen en collecteren is er geen uitzondering op de gebruikelijke orde van dienst. Wel is besloten om de bijzondere diensten van Doop en Avondmaal voorlopig niet door te laten gaan.
Zingen in de dienst
Gemeentezang wordt door de overheid vooralsnog afgeraden omdat het een bron van besmetting lijkt te zijn.  In de dienst zal daarom gezongen worden door een viertal personen die hiervoor persoonlijk benaderd zullen worden.
Collecten
De fysieke collecte met doorgeef-collectezakken vindt niet plaats. Er wordt gewezen op de mogelijkheid om geld over te maken of via Givt te doneren.  We plaatsen collecteschalen, met vermelding van de collectedoelen, bij de uitgang.
Gebruik toiletten
Aangezien de toiletten nagenoeg niet worden gebruikt voor, tijdens en na de erediensten wordt er allen volstaan met een sticker op de deur met daarop het verzoek om zowel voor als na het bezoek de handen goed te wassen. Mocht er toch gebruik van gemaakt worden, dan wordt het toilet na afloop van de dienst schoongemaakt.
Gebruik keukentje
Het keukentje is alleen beschikbaar voor de koster. Dat zal op de deur vermeld worden.


Verlaten van de kerk door kerkenraad
De kerkenraad verlaat de kerkzaal naar de consistorie op de gebruikelijke manier en blijft daar op 1,5 meter van elkaar staan.  Na het dankgebed daar wordt deze ruimte verlaten.
Verlaten van de kerk door gemeenteleden
Na afloop van de dienst lopen de banken met de gemeenteleden van achter naar voren naar buiten waarbij men de 1,5 meter goed in acht neemt. Men wordt opgeroepen om niet bij het hek van de kerk te blijven staan.

Na afloop van de eredienst
Schoonmaak
Op elke open bank wordt een pakje desinfecterende Dettol doekjes neergelegd en na afloop van de dienst wordt gevraagd aan een ieder om de bank en de gebruikte Weerklankbundels even schoon te maken. Bij de uitgang staat een prullenbak om de doekjes weg te gooien.
Nadat het gebouw door de kerkgangers is verlaten, dient er nog het e.e.a. schoongemaakt te worden:
  • Preekstoel trapleuning (door ouderling van dienst)
  • Microfoon van de dominee (door ouderling van dienst)
  • Deurklinken (koster)
 
 
terug
 
 

Creche
datum en tijdstip 12-07-2020 om 9:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 13-07-2020 om 20.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 19-07-2020 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 26-07-2020 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 02-08-2020 om 9:00
meer details

Collectebonnen verkoop
datum en tijdstip 03-08-2020 om 19.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 09-08-2020 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 16-08-2020 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 23-08-2020 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 30-08-2020 om 9:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.