PKN
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
Welkom Welkom
Welkom.
Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente van Zijderveld. Fijn dat u/jij  een kijkje bij ons komt nemen! Wij nodigen u uit om op uw gemak eens rond te kijken op onze site. Als u/jij op de links klikt is er een schat aan informatie te vinden over onze gemeente. De gevonden informatie heeft tot doel om het geloof te versterken. Wij geloven dat de gemeente van Christus een boodschap heeft die letterlijk van levensbelang is voor iedereen.

Als u nieuwe items wilt plaatsen kunt u die mailen naar        

Heeft u iets wat u in de Zaaier geplaats wilt hebben, mailen naar  .nl


Kerkdiensten online beluisteren:
http://www.kerkomroep.nl/#kerk.php?mp=12287

Wet    A.V.G.
www.hervormdzijderveld.nl/privacyverklaringThemadienst opening winterwerk
22 September 2019
Met medewerking van Ds. D. Verkuil
en verschillende gemeenteleden

Inleidende muziek
Afkondigingen

Samenzang: OTH 148: Dit is de dag
Dit is de dag,                ) 2x
die de Heer ons geeft.   ) 2x
Weest daarom blij        ) 2x
en zingt verheugd.        ) 2x
Dit is de dag die de Heer ons geeft.
Wees daarom blij en zing verheugd.
Dit is de dag, dit is de dag,
die de Heer ons geeft.

Stil gebed, votum en groet

Samenzang: Psalm 145 vers 1 en 2
God, mijn God, Gij aller vorsten HEER,
ik zing, verheugd, Uw groten naam ter eer!
Ik zal den roem van Uwe majesteit
verhogen tot in d' eindlooz' eeuwigheid;
'k Zal dag aan dag U eer en dank bewijzen.
De HEER is groot; al 't schepsel moet Hem prijzen;
Zijn grootheid streeft het kloekst begrip te boven.
Laat elk geslacht Zijn werk en almacht loven.

Ik zal, o HEER, dien ik mijn Koning noem,
den luister van Uw majesteit en roem
verbreiden, en Uw wonderlijke daân
met diep ontzag aandachtig gadeslaan.
Elks juichend hart zal Uw geducht vermogen,
de grote kracht van Uwen arm verhogen;
Ik zal mijn stem met aller lofzang paren,
en overal Uw grootheid openbaren.

Tien geboden (Ingrid de Leeuw)

Samenzang: Weerklank 520: 2, 3, 4, 6 en 9
Terwijl wij sliepen deze nacht
betrokken engelen de wacht;
nu meldt de zon een nieuwe dag,
waarop elk mens U dienen mag.

Schenk door uw Geest, die sterke macht,
de krachten voor het werk dat wacht;
geef dat wij vurig keer op keer
bedacht zijn op uw grote eer.

Leer ons uw weg te willen gaan,
de fakkel van uw Woord vooraan;
laat stralen voor uw aangezicht
ons nieuwe leven door het Licht.         

Sterk zendelingen bij hun werk
en leid de herders van de kerk;
laat ons vrijmoedig met uw Woord
getuigen zijn van U die hoort.
           
Geef dat ons nieuwe leven is
een lichtpunt in de duisternis.
Genadig God, hoor ons gebed
in Jezus Christus, die ons redt.

Gebed


Schriftlezing (Anne-Ruth Verkuil) Uit: HSV
Nehemia 2: 11-20
De eerste werkzaamheden
11Ik kwam aan in ​Jeruzalem​ en was daar drie dagen. 12Toen stond ik 's nachts op, ik en enkele mannen met mij. Ik vertelde geen mens wat mijn God in mijn ​hart​ gegeven had om voor ​Jeruzalem​ te doen. Er was geen dier bij mij, dan het dier waarop ik reed. 13Ik ging 's nachts door de Dalpoort de stad uit, voorbij de Drakenbron, naar de Mestpoort, en inspecteerde de muren van ​Jeruzalem, waarin bressen waren geslagen en waarvan de ​poorten​ door vuur waren verteerd. 14Ik ging verder naar de Bronpoort en naar de vijver van de ​koning. Er was echter geen ruimte om verder te gaan voor het dier waarop ik zat. 15Toen klom ik in de nacht omhoog langs de beek, terwijl ik de ​muur​ inspecteerde, en ging weer terug. Ik kwam door de Dalpoort binnen en ging terug. 16En de machthebbers wisten niet waar ik heen gegaan was en wat ik aan het doen was, want ik had tot nog toe de ​Joden, de ​priesters, de edelen, de machthebbers en de anderen die het werk deden, niets verteld. 17Toen zei ik tegen hen: U ziet de ellende waarin wij verkeren, dat ​Jeruzalem​ verwoest ligt, en zijn ​poorten​ met vuur verbrand zijn. Kom, laten we de muur van ​Jeruzalem​ opbouwen, zodat wij niet langer een voorwerp van smaad zijn. 18En ik vertelde hun over de hand van mijn God, die goed over mij geweest was, alsook de woorden van de ​koning​ die hij tot mij gesproken had. Toen zeiden zij: Laten wij opstaan en gaan bouwen! En ze grepen moed voor het goede werk. 19Maar Sanballat, de Horoniet, en Tobia, de ​Ammonitische​ dienaar, en Gesem, de Arabier, hoorden dit, en bespotten en verachtten ons. Zij zeiden: Wat is dit voor iets wat u doet? Wilt u tegen de ​koning​ in opstand komen? 20Toen gaf ik hun antwoord en zei tegen hen: De God van de hemel, Hij zal ons doen slagen en wij, Zijn dienaren, zullen opstaan en gaan bouwen. Maar u hebt geen deel, geen recht, en geen herinnering in ​Jeruzalem.

Samenzang: OTH 264: Wees mijn verlangen
Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart,
leer mij U kennen in vreugde en smart.
Laat mijn gedachten op U zijn gericht;
wakend of slapend, vervuld van uw licht.


Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer,
dat ik in U blijf en U in mij Heer,
U als mijn Vader en ik als uw kind
dat in uw armen geborgenheid vindt,


Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd,
maak mij tot machtige daden bereid.
Wees als een burcht, als een toren van kracht,
wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht.


Wat baat mij rijkdom of eer van een mens:
bij U te wonen is al wat ik wens,
met als beloning dat ik op U lijk;
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk.


Hemelse Koning, die het kwaad overwon,
als ik daar kom in het licht van uw zon,
stralend van vreugde,                           )
getooid als een bruid,                           )    2x
gaat mijn verlangen                             )
nog meer naar U uit.                            )


Inleiding thema  (Jacob Ruitenburg)

Collecte
1e Diaconie
2e Kerk

Samenzang: Psalm 147 vers 1 en 6
Laat 's HEEREN lof ten hemel rijzen;
hoe goed is 't, onzen God te prijzen!
't Betaamt ons, psalmen aan te heffen,
die lieflijk zijn, en harten treffen.
De HEER wil ons in gunst aanschouwen;
Hij wil Jeruzalem herbouwen;
vergâren en in vreê doen leven,
hen, die uit Isrel zijn verdreven.

De HEER betoont Zijn welbehagen
aan hen, die need'rig naar Hem vragen,
Hem vrezen, Zijne hulp verbeiden,
en door Zijn hand zich laten leiden;
die, hoe het ook moog' tegenlopen,
gestadig op Zijn goedheid hopen.
O Salem, roem den HEER der heren;
wil Uwen God, o Sion, eren!

Verkondiging met het thema:  “Kom doe mee!”

Samenzang: OTH 191: Ik bouw op U
Ik bouw op U,
mijn Schild en mijn Verlosser.
Niet eenzaam ga
ik op de vijand aan.

Sterk in uw kracht,                              )
gerust in uw bescherming.                    ) 2x
Ik bouw op U                                      )
en ga in uwe naam.                              )


Gelovend ga ik,
eigen zwakheid voelend.
En telkens weer
moet ik uw kracht verstaan.

Toch rijst in mij                                   )
een lied van overwinning.                     ) 2x
Ik bouw op U                                      )
en ga in uwe naam.                              )

Ik bouw op U,
mijn Schild en mijn Verlosser.
Gij voert de strijd,
de huld' is U gewijd.

In 't laatste uur                                     )
zal 'k zegevierend ingaan                     ) 2x
in rust met U                                        )
die mij hebt voortgeleid.                      )

Dankgebed en voorbeden

Samenzang: Psalm 138 vers 4
Als ik, omringd door tegenspoed,
bezwijken moet, schenkt Gij mij leven;
Is 't, dat mijns vijands gramschap brandt,
Uw rechterhand zal redding geven.
De HEER is zo getrouw, als sterk;
Hij zal Zijn werk voor mij volen - den,
Verlaat niet wat Uw hand begon,
O Levensbron, wil bijstand zenden.

Zegen

Samenzang (staand): OTH 350 : Ga nu heen in vrede
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.
Wat wij hier beleden samen met elkaar.
Aan uw daag’lijks leven, uw gezin, uw werk.
Wilt u daaraan geven, dan bent U Gods kerk.
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.

Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.
Wat wij hier beleden samen met elkaar.
Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis,
dan is vanaf heden Christus bij u thuis.
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.terug
 
 

Vrouwenkring
datum en tijdstip 16-10-2019 om 10.00 uur (vanaf 9.45 koffie/ thee)
meer details

Vrouwenkring
datum en tijdstip 16-10-2019 om 10.00 uur (vanaf 9.45 koffie/ thee)
meer details

Kerkenraadsvergadering
datum en tijdstip 17-10-2019 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 20-10-2019 om 9:00
meer details

Jeugdvereniging Daniël
datum en tijdstip 27-10-2019 om 20.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 27-10-2019 om 9:00
meer details

Catechisatie 12 tot en met 15 jaar
datum en tijdstip 28-10-2019 om 19:00
meer details

Catechisatie 16 tot en met 19 plus
datum en tijdstip 28-10-2019 om 20:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 29-10-2019 om 19.30 u.
meer details

Jongensclub "Jedidja "
datum en tijdstip 30-10-2019 om 18.30 u.
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.