Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
Welkom zondagmorgen thema Welkom zondagmorgen thema
Welkom.
Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente van Zijderveld. Fijn dat u/jij  een kijkje bij ons komt nemen! Wij nodigen u uit om op uw gemak eens rond te kijken op onze site. Als u/jij op de links klikt is er een schat aan informatie te vinden over onze gemeente. De gevonden informatie heeft tot doel om het geloof te versterken. Wij geloven dat de gemeente van Christus een boodschap heeft die letterlijk van levensbelang is voor iedereen.

Kerkdienst in beeld en geluid: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2113-Hervormde-Gemeente-Zijderveld
   Oekraïne 
Voor informatie van Kerk in Actie over hulpverlening aan Oekraïne zie de website https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/
 
De veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid heeft een website gelanceerd waar individuen en organisaties die hulp willen verlenen aan Oekraïne terecht kunnen. https://www.zhzveilig.nl/oekraine/                                                                                                                                        

Als u nieuwe items wilt plaatsen kunt u die mailen naar         website@hervormdzijderveld.nl

Heeft u iets wat u in de Zaaier geplaats wilt hebben, mailen naar  zaaier@hervormdzijderveld.nl

hervormdzijderveld.nl
  

Inleidende muziek

Afkondigingen

OTH 366 Wij zijn hier bij een in Jezus naam (2x)
Wij zijn hier bijeen in Jezus' naam om U te loven, o Heer.
Wij zijn hier bijeen in Jezus' naam om U te loven, o Heer.
Eer aan de Vader, eer aan de Zoon,
eer aan de Heil'ge Geest, de Drie-In-Eén.
Eer aan de Vader, eer aan de Zoon,
eer aan de Heil'ge Geest, de Drie-In-Eén.

Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.

Stil gebed, votum en groet

Psalm 26 vers 1
O HEER’, doe Gij mij recht!
Ik wandel als Uw knecht
en vind mijn lust in Uw gebod.
Ik blijf op U betrouwen,
op U, mijn rotssteen, bouwen:
ik zal niet wank'len, grote God!

Tien geboden (Mirthe Hogenhout)

Weerklank 487 Heer, ik kom tot U 
Heer, ik kom tot U,
hoor naar mijn gebed.
Vergeef mijn zonden nu,
en reinig mijn hart.

Met uw liefde, Heer,
kom mij tegemoet,
nu ik mij tot U keer,
en maak alles goed.

Zie mij voor U staan,
zondig en onrein.
O Jezus raak mij aan,
van U wil ik zijn.

Jezus, op uw woord,
vestig ik mijn hoop.
U leeft en U verhoort
mijn bede tot U.

Gebed

Schriftlezing uit:  Exodus 22: 21-24 en Lucas 18: 1-8 (HSV) Attie van de Kraats
Wetten inzake het gedrag tegenover vreemdelingen, weduwen en wezen
21 U mag een vreemdeling niet uitbuiten en hem niet onderdrukken, want u bent zelf vreemdelingen geweest in het land Egypte. 22 U mag geen enkele weduwe of wees onderdrukken. 23 Als u hen maar enigszins onderdrukt en zij maar enigszins tot Mij om hulp roepen, zal Ik hun roep zeker verhoren. 24 Mijn toorn zal ontbranden en Ik zal u met het zwaard doden en uw vrouwen zullen weduwen en uw kinderen wezen worden.

De onrechtvaardige rechter
1 En Hij sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen. 2 Hij zei: Er was in een zekere stad een rechter die God niet vreesde en geen mens ontzag. 3 En er was een weduwe in dezelfde stad en zij kwam voortdurend naar hem toe en zei: Doe mij recht tegenover mijn tegenpartij. 4 En hij wilde een tijd lang niet. Daarna echter zei hij bij zichzelf: Hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, 5 toch zal ik, omdat deze weduwe mij lastigvalt, haar recht doen, opdat zij uiteindelijk niet komt en mij in het gezicht slaat. 6 En de Heere zei: Hoor, wat de onrechtvaardige rechter zegt. 7 Zal God dan geen recht doen aan Zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen, ook wanneer Hij lang wacht om hen te hulp te komen? 8 Ik zeg u dat Hij hun met spoed recht zal doen. Maar zal de Zoon des mensen, als Hij komt, wel het geloof op de aarde vinden?

Weerklank 515 Wie maar de goede God laat zorgen 
Wie maar de goede God laat zorgen
en op Hem hoopt in 't bangst gevaar,
is bij Hem veilig en geborgen,
die redt Hij god-lijk, wonderbaar:
wie op de hoge God vertrouwt,
heeft zeker op geen zand gebouwd.

Blijf dan eerbiedig God verbeiden
en zwijg de Heer ootmoedig stil;
Hij zal ons naar zijn raad geleiden,
't is goed en heilig wat Hij wil.
God die ons uitverkoren heeft,
kent alle zorg die in ons leeft.

Treed vrolijk voort op 's Heren wegen,
neemt zijn gebod getrouw in acht.
't Wordt eind’lijk alles u ten zegen,
wanneer gij daarop biddend wacht.
En wie gelovig op Hem ziet,
weet zeker: Hij verlaat ons niet.


Inleiding op het thema: ‘Hou vol!’
(luisterlied: Houd vol, Opwekking 798)
Wij zijn het volk van God
Wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar
Een leven lang te gast
Er ligt een hemels vaderland voor ons klaar


Houd vol, houd vol
Hij laat niet los


Het is een zegetocht
Van heiligen en twijfelaars bij elkaar
Maar kijk, wij lopen nog
Wij lopen wat God heeft beloofd achterna


Refrein:
Houd vol, houd vol
Hij laat niet los

God is voor ons, God is naast ons
God is altijd om ons heen
Laat maar komen wat hierna komt
Want Hij laat ons nooit alleen


En nu wij zijn omringd
Door zoveel helden die ons voor zijn gegaan
Nu geven wij niet op
Het zijn de schouders waarop wij mogen staanRefrein 2x

Collectes:
1e Diaconie, voor de kosten van het kamphuis tijdens het jeugdweekend
2e Kerk
Psalm 13 vers 1 en 5 
Hoelang, o HEER’, mijn toeverlaat,
vergeet Gij mijnen jammerstaat?
Hoelang zult Gij, in mijn ellenden,
van mij Uw vriend'lijk aanschijn wen - den?
daar al mijn moed en kracht vergaat?

Maar in dit smartelijk verdriet

mistrouwt mijn hart Uw goedheid niet,
neen, 't zal zich in Uw heil verblijden.
Ik zal den HEER’ mijn lofzang wij - den,
Die mij genadig bijstand biedt.

Verkondiging met het thema: ‘Hou vol!’

OTH 333 Mijn Vader, dank u wel 
Mijn Vader, dank U wel dat U steeds bij mij bent,
dat U al mijn gedachten en verlangens kent,
dat U zo stil en rustig en begrijpend bent.
Mijn Vader, dank U wel.

Ik dank U dat uw hand mij steeds behoedt en leidt,
dat U mij wilt bewaren in de felste strijd,
voor troost, die U mij geeft in onzekerheid.
Mijn Vader, dank U wel.

Ik dank U voor de diepe vrede en de rust,
voor vreugde en voor blijdschap en voor levenslust.
Ik dank U, dat U zelf nu heel mijn leven vult.
Mijn Vader, dank U wel.Mijn woorden schieten vaak zoveel tekort, o Heer.
Wat U aan mij wilt geven, dat is toch veel meer.
‘k Ervaar uw diepe rijkdom en geluk steeds meer.
Mijn Vader, dank U wel.

Daarom wil ik U danken, dat ik zingen kan,
dat ik U met mijn stem toch altijd loven kan,
dat ik U in dit lied van harte danken kan.
Mijn Vader, dank U wel.

Dankgebed en voorbeden

Psalm 65 vers 1
De lofzang klimt uit Sions zalen
tot U met stil ontzag.
Daar zal men U, o God, betalen
geloften, dag bij dag.
Gij hoort hen, die Uw heil verwachten,
Hoorder der gebeên,
dies zullen allerlei geslachten
ootmoedig tot U treên.


ZegenOTH 306 Glorie aan God (Staande)
Glorie aan God. (4x)

Lof zij de Heer, Hem komt toe alle eer.
Hij 's het Lam dat regeert tot in eeuwigheid.
Zijn woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht.
Wij aanbidden, wij knielen voor Jezus.
Groot is zijn troon, eeuwig zijn kroon.
Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!

Glorie aan God. (4x)

Kondigt het aan, door de kracht van zijn naam:
Heel de aard' wordt vervuld van zijn glorie!
Satan, hij beeft, want hij weet: Jezus leeft!
Hij 's verslagen, het Lam troont voor eeuwig!
Jezus is Heer, Redder en Heer!
Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!

Glorie aan God. (4x)

Heersen met Hem op de troon en zijn stem,
spreekt van liefde, vervult ons met glorie.
Heilig en vrij alle tranen voorbij,
eeuwig vreugde voor God, lof, aanbidding:
waardig het Lam, waardig het Lam!
Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!

Glorie aan God. (4x)


Wet    A.V.G.


www.hervormdzijderveld.nl/privacyverklaring

beleidsplan 2022-2025
terug
 
 
 
 

Jeugdvereniging Daniël
datum en tijdstip 24-09-2023 om 20.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 24-09-2023 om 9:00
meer details

Meisjesclub 'Het Mosterdzaadje'
datum en tijdstip 27-09-2023 om 18.30
meer details

Creche
datum en tijdstip 01-10-2023 om 9:00
meer details

2e kans beurs speelgoed en kleding
datum en tijdstip 07-10-2023 om 09.30
meer details

Jeugdvereniging Daniël
datum en tijdstip 08-10-2023 om 20.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 08-10-2023 om 9:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 09-10-2023 om 20.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 15-10-2023 om 9:00
meer details

Ouderenmiddag
datum en tijdstip 17-10-2023 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.