PKN
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
Welkom zondag avond Welkom zondag avond
Welkom.
Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente van Zijderveld. Fijn dat u/jij  een kijkje bij ons komt nemen! Wij nodigen u uit om op uw gemak eens rond te kijken op onze site. Als u/jij op de links klikt is er een schat aan informatie te vinden over onze gemeente. De gevonden informatie heeft tot doel om het geloof te versterken. Wij geloven dat de gemeente van Christus een boodschap heeft die letterlijk van levensbelang is 

Kerkdienst online in beeld en geluid: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2113-Hervormde-Gemeente-Zijderveld

Voor de collecten van de diaconie en kerkvoogdij is nu online een mogelijkheid via Givt
Zo willen we u de mogelijkheid geven om uw giften te kunnen geven.

instructiefilm Givt

Kerkdiensten
 De kerkenraad heeft een wijziging aangebracht voor het uitnodigen van personen tijdens de kerkdiensten. I.v.m. de coronamaatregelen mogen er max. 60 personen in de kerk aanwezig zijn. 
De wijziging is als volgt: Voor het deelnemen aan de kerkdiensten kunnen u en jullie zich digitaal of telefonisch aanmelden.  Iedere week moet apart aangemeld worden, dat kan van maandagochtend tot en met vrijdagmiddag 12.00 u. Digitaal: kerkdienst@hervormdzijderveld.nl   of tel. 0345-642259.
U dient zich aan te melden voor de ochtend- of avonddienst en aan te geven met hoeveel personen de dienst bezocht wordt.                                                                                                                                                Er mogen 4 of 5 personen meezingen tijdens de dienst. U of jullie kunnen hiervoor uitgenodigd worden; het kan ook aangegeven worden tijdens de digitale of telefonische aanmelding.  U en jullie worden toegelaten tot de kerkdienst op volgorde van aanmelding. Discussie over de aanmelding is niet mogelijk.
Met ingang van zondag 26 juli krijgen de jongeren van 12 t/m 25 jaar, om de 14 dagen, voorrang tijdens de avonddienst. (uiteraard dienen ook zij zich aan te melden)   De kerkenraad wil deze groep jongeren de ruimte geven elkaar te blijven ontmoeten in de kerk en ze zo betrokken te laten blijven bij de gemeente.    Naast de jongeren zullen er ook ouderen worden toegelaten om het getal 60 in de kerk vol te krijgen.
Wanneer er niet voldoende aanmeldingen zijn voor de kerkdiensten zullen gemeenteleden telefonisch benaderd worden om de diensten te bezoeken. 
 
Liturgie voor zondagavond 13 sep 2020

Afkondigingen

Psalm 95:4
Want Hij is onze God, en wij
Zijn 't volk van Zijne heerschappij,
De schapen, die Zijn hand wil weiden;
Zo gij Zijn stem dan heden hoort,
Gelooft Zijn heil- en troostrijk woord;
Verhardt u niet, maar laat u leiden.

Stil gebed
Votum en groet

Psalm 26, 1 en 3
O HEER, doe Gij mij recht;
Ik wandel als Uw knecht,
En vind mijn lust in Uw gebod.
Ik blijf op U betrouwen;
Op U, mijn rotssteen, bouwen:
Ik zal niet wank'len, grote God.


Uw goedertierenheid,
Die zich alom verspreidt,
Is t' allen tijd' voor mijn gezicht.
Ik houd, oprecht van handel,
Daar 'k in Uw waarheid wandel,
Mijn schreden naar Uw wet gericht.

Geloofsbelijdenis

Psalm 86:6
Leer mij naar Uw wil te hand'len,
'k Zal dan in Uw waarheid wand'len;
Neig mijn hart, en voeg het saâm
Tot de vrees van Uwen naam.
HEER, mijn God, ik zal U loven,
Heffen 't ganse hart naar boven;
'k Zal Uw naam en majesteit
Eren tot in eeuwigheid.

Gebed

Schriftlezingen: Genesis 4: 17 t/m 26  
Nageslacht van Kaïn
17) En Kaïn had gemeenschap met zijn vrouw, en zij werd zwanger en baarde Henoch. Kaïn was een stad aan het bouwen, en hij noemde de naam van die stad naar de naam van zijn zoon, Henoch.
18) En bij Henoch werd Hirad geboren; en Hirad verwekte Mechujaël; en Mechujaël verwekte Methusaël; en Methusaël verwekte Lamech.
19) Lamech nam voor zichzelf twee vrouwen; de naam van de ene was Ada, en de naam van de andere Zilla.
20) Ada baarde Jabal; die werd de vader van wie tenten bewonen en vee houden.
21) En de naam van zijn broer was Jubal. Deze werd de vader van allen die harp en fluit kunnen bespelen.
22) Ook Zilla baarde: Tubal Kaïn, een smid, vader van alle koper- en ijzerbewerkers; en de zuster van Tubal Kaïn was Naëma.
23) En Lamech zei tegen zijn vrouwen: Ada en Zilla, luister naar mijn stem, vrouwen van Lamech, hoor mijn woorden aan: Voorzeker! Ik doodde een man om mijn wond en een jongen om mijn striem!
24) Want Kaïn wordt zevenvoudig gewroken, maar Lamech zeventig maal zevenmaal.
Nageslacht van Seth
25) En Adam had opnieuw gemeenschap met zijn vrouw en zij baarde een zoon, en zij gaf hem de naam Seth. Want, zei ze, God heeft mij ander nageslacht gegeven in de plaats van Abel; Kaïn heeft hem immers gedood.
26) En ook bij Seth werd een zoon geboren, en hij gaf hem de naam Enos. Toen begon men de Naam van de HEERE aan te roepen.

Genesis 5:1-7
Geslachtsregister van Adam tot Noach
1) Dit is het boek van de afstammelingen van Adam. Op de dag dat God Adam schiep, maakte Hij hem naar de gelijkenis van God.
2) Mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen, en Hij zegende hen en gaf hun de naam mens, op de dag dat ze geschapen werden.
3) Adam leefde honderddertig jaar, en verwekte een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn beeld; en hij gaf hem de naam Seth.
4) Adams dagen waren, nadat hij Seth verwekt had, achthonderd jaar; en hij verwekte zonen en dochters.
5) Al de dagen dat Adam leefde, waren negenhonderddertig jaar; en hij stierf.
6) Seth leefde honderdvijf jaar, en verwekte Enos.
7) En Seth leefde, nadat hij Enos verwekt had, achthonderdzeven jaar; en hij verwekte zonen en dochters.

Genesis 5: 21-24
21) Henoch leefde vijfenzestig jaar, en verwekte Methusalach.
22) En Henoch wandelde met God, nadat hij Methusalach verwekt had, driehonderd jaar; en hij verwekte zonen en dochters.
23) Al de dagen van Henoch waren driehonderdvijfenzestig jaar.
24) Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God nam hem weg.

Hebreeën 11: 1-7
Geloofsgetuigen
1) Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet.
2) Hierdoor immers hebben de ouden een goed getuigenis gekregen.
3) Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het Woord van God, en wel zo dat de dingen die men ziet, niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is.
4) Door het geloof heeft Abel God een beter offer gebracht dan Kaïn. Daardoor kreeg hij getuigenis dat hij rechtvaardig was; dit heeft God met het oog op zijn gaven getuigd. En door dit geloof spreekt hij nog, nadat hij gestorven is.
5) Door het geloof werd Henoch weggenomen, opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, omdat God hem weggenomen had. Vóór zijn wegneming kreeg hij namelijk het getuigenis dat hij God behaagde.
6) Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken.
7) Door het geloof heeft Noach, toen hij een aanwijzing van God ontvangen had van de dingen die nog niet te zien waren, uit ontzag voor God de ark gebouwd, tot redding van zijn gezin. Daardoor heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden van de rechtvaardigheid die overeenkomstig het geloof is.

Psalm 1: 1 en 2
Welzalig hij, die in der bozen raad
Niet wandelt, noch op 't pad der zondaars staat,
Noch nederzit, daar zulken samenrotten,
Die roekeloos met God en godsdienst spotten;
Maar 's HEEREN wet blijmoedig dag en nacht
Herdenkt, bepeinst, en ijverig betracht.

Want hij zal zijn gelijk een frisse boom,
In vetten grond geplant bij enen stroom,
Die op zijn tijd met vruchten is beladen,
En sierlijk pronkt met onverwelkte bladen;
Hij groeit zelfs op in ramp en tegenspoed;
Het gaat hem wel; 't gelukt hem, wat hij doet.

Prediking met als thema: ‘Aan Gods hand naar het Vaderland’

Psalm 73: 13 en 12
Wien heb ik nevens U omhoog?
Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog,
Op aarde nevens U toch lusten?
Niets is er, waar ik in kan rusten.
Bezwijkt dan ooit, in bitt're smart
Of bangen nood, mijn vlees en hart,
Zo zult Gij zijn voor mijn gemoed
Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed.

'k Zal dan gedurig bij U zijn,
In al mijn noden, angst en pijn;
al mijn liefde waardig schatten,
Wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten.
Gij zult mij leiden door Uw raad,
God, mijn heil, mijn toeverlaat;
En mij, hiertoe door U bereid,
Opnemen in Uw heerlijkheid.

Dankzegging en voorbeden

Psalm 89: 7 en 8
Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort!
Zij wand'len, HEER, in 't licht van 't Godd'lijk aanschijn voort;
Zij zullen in Uw naam zich al den dag verblijden;
Uw goedheid straalt hun toe; Uw macht schraagt hen in 't lijden;
Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen,
Maar Uw gerechtigheid hen naar Uw woord verhogen.

Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht;
Uw vrije gunst alleen wordt d' ere toegebracht;
Wij steken 't hoofd omhoog en zullen d' eerkroon dragen,
Door U, door U alleen, om 't eeuwig welbehagen;
Want God is ons ten schild in 't strijdperk van dit leven,
En onze Koning is van Isrels God gegeven.

Zegen

Collecte:
1e  Diaconie, Wereld Diaconaat
2e  kerk

 

Als u nieuwe items wilt plaatsen kunt u die mailen naar         website@hervormdzijderveld.nl

Heeft u iets wat u in de Zaaier geplaats wilt hebben, mailen naar  zaaier@hervormdzijderveld.nl
Wet    A.V.G.
www.hervormdzijderveld.nl/privacyverklaring

 
terug
 
 

Creche
datum en tijdstip 20-09-2020 om 9:00
meer details

Vrouwenkring
datum en tijdstip 30-09-2020 om vanaf 9.45 uur koffie en thee. 10.00 uur beginnen we.
meer details

Creche
datum en tijdstip 04-10-2020 om 9:00
meer details

Collectebonnen verkoop
datum en tijdstip 05-10-2020 om 19.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 11-10-2020 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 18-10-2020 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 25-10-2020 om 9:00
meer details

Vrouwenkring
datum en tijdstip 28-10-2020 om Vanaf 9.45 uur koffie en thee, 10.00 uur beginnen we.
meer details

Creche
datum en tijdstip 01-11-2020 om 9:00
meer details

Collectebonnen verkoop
datum en tijdstip 02-11-2020 om 19.00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.