Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
WEEK 48 WEEK 48
Zondag 5 dec.                       2e Advent
9.30 u.            ds. C.H. Bijl                Papendrecht     Voorbereiding Heilig Avondmaal
15.30 u.          prop. M. Slingerland               Gouda

Zingen voor de dienst:    vm. Ps. 8 : 4;  nm.  Ps. 8 : 9
Kinderoppas:  Anita Middelkoop en Judith van der Lee
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie.  De tweede collecte is voor de kerk. De derde collecte is de maandelijkse Uitgangscollecte

De collecten zullen na afloop van de dienst plaatsvinden bij de uitgang in collecteschalen.
U kunt uw financiële bijdrage ook leveren aan onze gemeente en het diaconale werk door uw bijdrage over te maken naar bankrekening NL34 RABO 0335 3449 33 voor de kerk en bankrekening NL13 RABO 0358 4154 03 voor de Diaconie.

Bij de diensten: Zondagmorgen mogen we ons voorbereiden voor de viering van het Heilig Avondmaal welke plaatsvindt zondag 12 dec. en lezen we het eerste gedeelte van het Avondmaalsformulier, waarvan het laatste gedeelte luidt:  Omdat wij door de genade van de Heilige Geest droefheid over onze gebreken hebben en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen wij er ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die tegen onze wil nog in ons overgebleven is, kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt.     Ons wordt een spiegel voor gehouden, zodat we ons verootmoedigen en Gods uitnodiging, deel te nemen aan Zijn tafel, met vreugde mogen aannemen.                        Gezegende diensten gewenst.
Ziekte en zorg: We denken aan de zieken thuis en aan allen die met zorgen en verdriet te maken hebben. In het bijzonder aan hen die getroffen zijn door het coronavirus. Het is ook de taak van een ieder persoonlijk te bidden voor hen die het zo nodig hebben. Bid zonder ophouden. Dankt God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u.
Overleden: Ons bereikte het verdrietige bericht dat onze oud predikant ds. I. Hoornaar op dinsdag 23 nov. op 73 jarige leeftijd is overleden. Ds. Hoornaar werd als kandidaat op 28-12-1975 bevestigt als predikant van Zijderveld en mocht de gemeente bijna 5 jaar dienen, waarna hij een beroep mocht aannemen naar de Herv. Gem. van Ochten. Al de jaren van zijn predikantschap mocht hij met regelmaat Gods woord in onze gemeente brengen en verkondigen op de hem zo karakteristieke wijze, omlijst met vele psalmen. God loven ook doormiddel van het zingen was hem op het lijf geschreven. Nu mag hij God loven en eeuwig zingen tot Zijn eer. We leven mee met zijn echtgenote, zijn kinderen en kleinkinderen en wensen hen, in deze moeilijke tijd, Gods troost en nabijheid toe.
Het adres van de fam. Hoornaar is: Herderlaan 3, 3851 BC   Ermelo.
Kerkradio: Dinsdag 7 dec. is er om 19.30 u. een uitzending van de Kerkradio. U en jullie kunnen dan luisteren naar een uitzending met psalmen en geestelijke liederen.
Kerkenraad: Donderdag 9 dec. vergaderd de kerkenraad. Laten we als gemeente biddend om de broeders heen staan; dat ze de kracht en de wijsheid mogen krijgen de gemeente te leiden in deze turbulente tijd.
Collectebonnen:  De collectebonnen zijn te koop op maandagavond 6 dec. tussen 19.00 en 20.00 uur aan de Zijderveldselaan 40 in Zijderveld.
Er is een mogelijkheid om vooraf collectebonnen te bestellen en te betalen. Als u per e-mail reserveert, dan komen ze voor u klaar te liggen en kunt u ze na betaling direct meenemen. Mailen kan naar kerkbonnen@hervormdzijderveld.nl  en tegelijkertijd kunt u het bedrag overmaken naar NL08 RABO 0335 3072 80.
Voedselbank: vanuit de Diaconie is, in samenwerking met de Oranjevereniging, afgelopen week in de gemeente Zijderveld een huis-aan-huis flyer bezorgd, waar mensen worden gevraagd of zij deel willen nemen aan het structureel ondersteunen van de voedselbank. Mocht u zich willen opgeven dan kan dit via : hulpvoedselbank@hervormdzijderveld.nl of via het inleveren van de antwoordstrook bij de fam. Blokland, Krooshofstraat 28, Zijderveld. De flyer met alle gegevens hangt in het informatiebord bij de kerk en is tevens vermeld op de Website van de Kerk. U helpt toch ook uw naaste?! 
Wijziging kerkdiensten:  Op advies van de hogere organen heeft de kerkenraad besloten voorlopig de avonddiensten te laten vervallen. Deze diensten zullen middagdiensten worden en beginnen om 15.30 u. Ook voor deze diensten moet worden aangemeld.
Kerkdiensten:  i.v.m. de aangescherpte coronamaatregelen mogen er max. 60 personen in de kerk aanwezig zijn. Het K.C. is `s morgens ook beschikbaar voor de kerkdiensten. In het K.C. mogen max. 30 personen aanwezig zijn.
Voor het deelnemen aan de kerkdiensten, kunnen u en jullie zich digitaal of telefonisch aanmelden. Iedere week moet apart aangemeld worden, dat kan van maandagochtend tot en met vrijdagmiddag 12.00 u. Digitaal: kerkdienst@hervormdzijderveld.nl  of tel. 0345-642259.
U en jullie worden toegelaten tot de kerkdienst op volgorde van aanmelding.
Tijdens de kerkdiensten mogen alle psalmen en liederen worden meegezongen.
Het advies blijft: bij binnenkomst handen ontsmetten en bij gezondheidsklachten thuis blijven.         Laten we rekening houden met elkaar en geef elkaar de  ruimte.

Verantwoording: Door de ouderlingen F. Kool en M. van Ballegooijen is tijdens huisbezoek een gift van € 450,- ontvangen en door ouderling F. Kool is tijdens bezoek een gift van € 20,- ontvangen. Door ds. J. de Jong is een gift van € 50,- ontvangen. Alle drie de giften zijn bestemd voor de kerk. Namens de kerkrentmeesters hartelijk dank.
Agenda in het kort:
Maandag        6 dec.              Collectebonnen
Dinsdag          7 dec.              Kerkradio / Belijdeniscatechisatie
Donderdag      9 dec.              Kerkenraad    
Tenslotte: Stapje voor stapje moeten we steeds meer vrije mogelijkheden inleveren. Corona krijgt ons weer steeds verder in de greep. We hebben de plicht onszelf en andere te beschermen en dat vraagt van iedereen pas op de plaats. En toch……… ondanks deze maatregelen moet en mogen we blijven vertrouwen op de Grote Leidsman die deze wereld geschapen heeft, Die niet loslaat het werk Zijner handen.

‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij
‘k Zie naar Hem op en ‘k weet hij is mij steeds nabij


                                                                         Met een hartelijke groet,  Aart Bronkhorst
 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 28-04-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 30-04-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 05-05-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 09-05-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 12-05-2024 om 09:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 13-05-2024 om 20.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 19-05-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 26-05-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 02-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 09-06-2024 om 09:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.