Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
2022 WEEK 11 2022 WEEK 11
Zondag 20 maart                  4e Lijdenszondag
09.30 uur: ds. J. de Jong, Nijkerk             Viering Heilig Avondmaal
18.30 uur: ds. J. de Jong, Nijkerk             Dankzegging Heilig Avondmaal

Zingen voor de dienst:    vm. Ps. 22 : 13; nm. Ps. 84 : 6
Kinderoppas:  Sophie van Eck en Tirza van de Kraats
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk.

De derde collecte alleen in de morgendienst: de Avondmaalscollecte bestemd voor stichting “de Hoop”.
De collecten zullen na afloop van de dienst plaatsvinden bij de uitgang in collecteschalen.
U kunt uw financiële bijdrage ook leveren aan onze gemeente en het diaconale werk door uw bijdrage over te maken naar bankrekening NL34 RABO 0335 3449 33 voor de kerk en bankrekening NL13 RABO 0358 4154 03 voor de Diaconie.
Bij de diensten: We mogen toeleven naar de Avondmaalszondag. Door de inzetting van het Heilig Avondmaal door onze Heere Jezus Christus zien wij dat Hij ons geloof en vertrouwen richt op Zijn volkomen offer dat eenmaal op Golgotha is geschied. Want dit is het enige fundament voor onze zaligheid. Aan het kruis is Hij voor onze zielen tot waarachtige spijs en drank voor het eeuwige leven geworden. Want door Zijn dood heeft Hij voor ons de oorzaak van onze eeuwige nood en dood, namelijk de zonde, weggenomen en de levendmakende Geest verworven, opdat wij door die Geest - die woont in Christus, het Hoofd, en in ons, Zijn leden - met Hem waarachtige gemeenschap zouden hebben en in Hem deel krijgen aan Zijn gaven: eeuwig leven, gerechtigheid en heerlijkheid. Zo mogen we geroepen worden aan Zijn tafel deel te nemen en gezegende diensten te beleven.
Ziekte en zorg: Voor zover bekend liggen er geen gemeenteleden in het ziekenhuis, wat tot dankbaarheid stemt. Laten we voor elkaar blijven bidden; voor de ouderen; voor hen die te maken hebben met zorgen, moeite en verdriet. Voor de mensen in de Oekraïne, die te maken hebben met oorlogsgeweld en moeten vluchten naar veiliger oorden. De wereld bloedt uit duizend wonden. Genâ, o God, genâ, hoor ons gebed, verschoon ons toch naar Uw barmhartigheden.
Jarig: Dinsdag 22 mrt. hoopt dhr. G. van Wijk, (Bickelenberg 6, 4122 GW) 83 jaar te worden. Gefeliciteerd met deze leeftijd. We wensen u en de uwen een goed en gezond nieuw levensjaar toe. Kol. 4 : 2 geeft de goede levensrichting aan: Houd sterk aan in het gebed, en wees daarin waakzaam met dankzegging.
Gebedskring: Maandag 21 mrt. komt de Gebedskring bijeen om 20.00 u. in de consistorie.
Gesprekskring: Dinsdag 22 mrt. wordt de Gesprekskring gehouden om 20.15 u. in de consistorie.
Gemeenteavond pastorie: Hopelijk wordt onze pastorie over enige tijd weer bewoond door een predikant. Voor die tijd moet er daar nog wel wat werk verzet worden. Dinsdagavond 22 maart wordt er een gemeenteavond gehouden in het KC. Die avond wordt u bijgepraat over de plannen die er zijn om de pastorie op te knappen. Ook hoort u dan hoe u hieraan kunt bijdragen.  Om 20.00 uur willen we beginnen, vanaf 19.45 uur staat de koffie en thee al klaar.
Vrouwenkring: Woensdag 23 mrt. is er D.V. weer vrouwenkring, waar u en jij van harte voor uitgenodigd wordt. Deze ochtend zal een spreekster van Woord en Daad ons gaan vertellen over duurzaamheid en fair trade. Wanneer u/jij denkt: “Dit heb ik toch al eerder gelezen?” Dan klopt dat, 9 februari kon deze ochtend helaas niet doorgaan en is dit onderwerp verschoven naar 23 maart. Zo zien we maar weer alles, ‘onder het voorbehoud van Jacobus’ (Jacobus 4:13-15). We vragen een vrijwillige bijdrage voor o.a. de spreekster.  Om 10.00 willen we de ochtend beginnen, de koffie staat klaar om 9.45 uur in Kerkelijk Centrum ‘De Oude School’, Kerkweg 9 in Zijderveld. Weet u/je welkom.
Commissie van notabelen: De kerkrentmeesters hebben voor de openstaande vacatures van twee notabelen de volgende personen gevraagd: Gerrit Bruijnes, (Kerkweg 33, 4121KR Everdingen) en Coen Hoiting, (`t Werfje 42, 4122 GT). Zij hebben tot aanstaande zaterdag de tijd om een beslissing te nemen.
Avondmaalsviering: De viering van het avondmaal zal zondag weer plaatsvinden rondom de avondmaalstafel en in de twee voorste banken, dit om iets meer ruimte te houden tussen de personen. De wijn zal weer in kleine bekertjes klaar staan; zo kunnen we avondmaal vieren op een veilige manier.
Beroepingswerk: Zoals u inmiddels weet, mogen we als gemeente beginnen met het beroepen van een nieuwe predikant. De kerkenraad heeft de afgelopen weken een profielschets opgesteld waarin we als gemeente onze verwachtingen voor een nieuwe herder en leraar hebben vastgelegd. Vanuit deze profielschets zal door de PKN een lijst met beschikbare predikanten en proponenten worden aangeleverd aan de kerkenraad. Bovendien is het vanuit de kerkorde van de PKN mogelijk gemaakt, dat ook gemeenteleden namen mogen indienen van beroepbare predikanten of proponenten. We willen u daarom als gemeente hartelijk oproepen om namen van predikanten en proponenten in te dienen, die u geschikt acht voor Gods gemeente te Zijderveld. U kunt de namen indienen per brief of mail, voorzien van uw naam en adres, bij scriba Bart de Jong (scriba@hervormdzijderveld.nl) Dit kan tot uiterlijk 30 april a.s. Ook kunt u de profielschets bij de scriba opvragen. Tenslotte willen wij u vragen om het beroepingswerk op te dragen in uw gebeden. Hartelijke groeten namens de kerkenraad.
Potgrondactie: Het netto resultaat van de verkoop van potgrond en violen is uitgekomen op het schitterende bedrag van € 2.251,40. Allen die hieraan hebben meegewerkt heel hartelijk dank.
 Rommelmarkt Zijderveld:  Wij zijn als commissie begonnen met de voorbereidingen voor de rommelmarkt. Deze heeft de afgelopen 2 jaar niet door kunnen gaan. Op zaterdag 2 juli a.s. hopen we dat de markt van 9.00 – 13.00 uur plaats kan vinden. Net als eerdere jaren komen wij de zaterdag voor de markt langs voor de huis-aan-huis inzameling van verkoopbare spullen. Wij hopen ook dit jaar te mogen rekenen op een groot aantal vrijwilligers om te helpen deze dag tot een succes te maken.  
Stichting Rommelmarkt Zijderveld
Ringweekend: Yes, we kunnen weer leuke dingen doen. Zet daarom 22-25 April in je agenda en geef je op voor het Ringweekend. Een weekend vol gezelligheid, ontspanning en verdieping rond om het thema BREAK-OUT. Dit jaar gaan we naar 'De Leijgraaf in Vorstenbosch. Ga gezellig mee en geef je op via ringweekend@live.nl.  De Ringweekend commissie.
Zaaierberichten: Berichten voor de Zaaier kunnen aangeleverd worden tot uiterlijk maandagavond 20.00 u. naar: Zaaier@hervormdzijderveld.nl.
Verantwoording: De opbrengst van de ZEC-collecte op 27 febr. bedroeg € 139,40.
De weekcollecten voor de kerk over de maand februari bedragen totaal  € 1112,45. In dit bedrag zijn inbegrepen: de uitgangscollecte van 6 februari; de bedragen die in de kerk zijn ontvangen en de bedragen die via de bank zijn binnengekomen. De biddag collecte van woensdag 9 maart 2022 laat een totaalbedrag zien van € 2290,25. Dit bedrag is incl. de bedragen die via de bank zijn ontvangen. De GZB-collecte van 13 mrt. heeft het bedrag van € 210,95 opgeleverd. 
De collecte van de diaconie bestemd voor Oekraïne heeft het mooie bedrag van € 2745,65 opgebracht.!!! Dit bedrag maken we over aan het Christelijk Noodhulpcluster.
Voor al deze collecten heel hartelijk bedankt.
Agenda in het kort:
Zaterdag         19 mrt.            2e Kans kleding- en speelgoedbeurs
Zondag           20 mrt.            Jeugdvereniging
Maandag        21 mrt..           Catechisatie / Gebedskring
Dinsdag          22 mrt.            Gemeenteavond / Gesprekskring
Woensdag      23 mrt.            Meisjesclub
Donderdag      24 mrt.            Tienerclub
Ten slotte:  Met een hartelijke groet,  Aart Bronkhorst
 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 28-04-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 30-04-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 05-05-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 09-05-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 12-05-2024 om 09:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 13-05-2024 om 20.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 19-05-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 26-05-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 02-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 09-06-2024 om 09:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.